ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YAZMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 314-324

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yazma dilin dört temel becerisinden olup; bireylerin hem öğretim sürecinde hem de özel hayatlarında, anlaşma, anlama ve hatta geleceğe bir şeyler bırakmak için en önemli ihtiyaçlarından biridir. Doğal bir ihtiyaçtan doğan bu beceri, bireyin hayatında her alanda gerekli bir kavramdır. Tabi bu becerinin edinimi ve sağlıklı gelişimi üzerinde durulmalıdır. Zira birey, her an gelişen ve değişen bir varlıktır. Tüm bunlar dikkate alındığında beceri edinimi süreci titizlikle incelenmelidir. Özellikle dili ve becerilerini öğretecek ve bu becerilerle öğrencilerine yol gösterecek öğretmen adaylarının dilin becerileri ile ilgili durumlarının ne olduğu üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu çalışma ile öğretmen adayları için “Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği” geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesinde öğrenim gören, rastgele yöntemle seçilmiş 375 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri 2019 yılında toplanmıştır. Çalışmada gönüllülük esasına dikkat edilmiştir. Öncelikle madde havuzu oluşturulmuş ve uzman görüşleri alınmıştır. Ölçme aracı; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılarak geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ölçeğin 26 madde ve 1 alt boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Bu alt boyut, “yazma tutumu” olarak adlandırılmıştır. Sonra ölçme aracının iç tutarlığı Cronbach Alpha ile hesaplanmış ve oldukça yüksek güvenirliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları da ölçeğin farklı çalışma gruplarında da rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiştir. Ölçek bu anlamda geçerli ve güvenilir sayılmıştır.

Last modified: 2020-12-28 19:41:33