ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

وضعیت اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه فنی وحرف های از منظر معاونان فرهنگی و دانشجویی

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.22, No. 86)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 99-116

Keywords : اشتغال پذیری، دانش آموختگان، آموزش عالی فن یوحرفه ای، رویکرد قابلیت ها;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

تجهیز دانشجویان و دان شآموختگان به انواع شایستگی ها و مهارت های نرم و سخت برای موفقیت در بازار کار و ارتقای سطح اشتغال پذیری آنها یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت نظام آموزش عالی ب هویژه دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین است. با توجه به اهمیت اشتغال پذیری دان شآموختگان، این پژوهش با هدف تحلیل سطح اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه فن یوحرفه ای به روش آمیخته شامل پیمایش کمّی و تحلیل محتوای کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 107 تن از معاونان فرهنگی و دانشجویی آموزشکد هها و دانشکده های فن یوحرفه ای بودند. برای گردآوری داد هها از پرسشنامه محقق ساخته، اقتباس شده از پرسشنامه «د یوس و سوئنز 2008( » ( و برای تحلیل داده های کمّی از آماره های توصیفی و آزمون تی استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه فن یوحرفه ای از دیدگاه جامعه آماری در سطح مطلوب ارزیابی می شود. در بخش دوم، راهکارهای ارتقای سطح اشتغا لپذیری دان شآموختگان دانشگاه فن یوحرفه ای بررسی شد. بر اساس تحلیل دیدگا ههای جامعه آماری، 5 مقوله اصلی، 13 مقوله فرعی و 108 کد و مفهوم کلیدی برای ارتقای سطح اشتغال پذیری دان شآموختگان دانشگاه فن یوحرف های استخراج و دست هبندی شدند. با به کارگیری راهکارهای پیشنهادی در این پژوهش نظیر بازنگری در برنام ههای درسی و متناس بسازی آنها با نیازهای بازارکار، آمایش آموزش عالی و تأسیس و توسعه آموزشکده ها و دانشکد هها بر اساس آن، تجهیز زیرساخت ها و به روزرسانی کارگا هها و آزمایشگاه ها، ترویج فرهنگ کارآفرینی و پررنگ کردن نقش رشته های فن یوحرف های، تعامل مستمر با صنعت، برگزاری اثربخش دور ههای کارآموزی و حمایت مادی و معنوی از دانش آموختگان دانشگاه فن یوحرف های برای راه اندازی کسب وکار، م یتوان سطح اشتغا لپذیری این دان شآموختگان را تا حد زیادی ارتقا داد.

Last modified: 2021-03-16 15:32:08