ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

تأثیر عوامل محیطی بر بهره‌وری و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته رایانه

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.22, No. 88)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-22

Keywords : عوامل محیطی، محیط مطالعه و تحقیق، بهره‌وری، رضایت، دانشجویان تحصیلات تکمیلی;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

محیط مطالعه نقش بزرگی در رضایت و بهره‌وری دانشجویان دارد. تاکنون مطالعات زیادی برای شناسایی عوامل مؤثر انجام شده است امّا تأثیر هر عامل بر دانشجویان کامپیوتر بررسی نشده است. آزمایشگاه‌های تحقیقاتی تأثیر زیادی بر دانشجویان کامپیوتر دارند چون کار گروهی در پژوهش آن‌ها حیاتی است. در این مقاله به دانشجویان گرایش‌های مختلف تحصیلات تکمیلی کامپیوتر، در یکی از دانشگاه‌های شیراز پرداخته شده است و از مطالعه ترکیبی (مصاحبه و پرسش‌نامه) و چندمرحله‌ای (دو مصاحبه برای شناسایی عوامل مؤثر و یک پرسش‌نامه) استفاده شده است. با 14 نفر از دانشجویان کامپیوتر مصاحبه شد. مهم‌ترین عوامل محیطی به‌ترتیب: در دسترس‌بودن استاد، توانایی برقراری ارتباط با سایر دانشجویان، صداهای مزاحم، وجود قوانین و هنجارهای اجتماعی، نظافت، منظره و نور بودند. سپس براساس عوامل حاصل از مصاحبه و کارهای پیشین، پرسش‌نامه‌ای با ضریب آلفا-کرونباخ %85 طراحی گردید. از 175 دانشجو که پرسش‌نامه به آنها داده شده بود 73 پاسخ دریافت شد. پاسخ‌نامه‌ها در دو سطح آمار توصیفی و مدل‌های آماری تحلیل شدند. مدل بهره‌وری، نور، رضایت از ارتباط با استاد، سطح رضایت کلی، وجود قوانین و هنجارهای‌اجتماعی از مهم‌ترین عوامل بودند.

Last modified: 2022-04-30 14:53:56