ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها برای ارزیابی کارایی آموزش در دانشکده‌های دانشگاه خلیج فارس بوشهر: مطالعه موردی

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.22, No. 88)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 73-90

Keywords : تحلیل پوششی داده‌ها، مدل برنامه‌ریزی آرمانی، کارایی نسبی، ارزیابی، دانشگاه خلیج فارس;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

ارزیابی کارایی دانشگاه‌ها، بررسی علل کارایی و ناکارایی آنها برای اصلاح واحدهای ناکارا اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق برای ارزیابی کارایی دانشکده‌های دانشگاه خلیج فارس بوشهر، از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و مدل برنامه‌ریزی آرمانی استفاده می‌شود. این روش یکی از فنون ناپارامتریک تحقیق در عملیات است و با نگاهی جامع و یکپارچه و با در نظر داشتن تمامی عوامل مؤثر بر عملکرد واحدها، امکان تشخیص واحدهای ناکارا را فراهم می‌کند. به‌طورکلی ارزیابی دانشگاه‌ها و تشخیص واحدهای ناکارا، به‌علت پیچیدگی و گستردگی ورودی‌ها و خروجی‌ها به کمک روش‌های کلاسیک دشوار است لذا بهره‌گیری از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها، می‌تواند دست‌یابی به این مهم را آسان کند. در اینجا، یک مطالعه موردی برای ارزیابی کارایی نسبی دانشکده‌های فنی مهندسی، علوم انسانی و مدیریت و اقتصاد در سال تحصیلی 99-98 از دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام شده است. ابتدا با بررسی پیشینه تحقیقات مشابه، ورودی‌ها و خروجی‌های مرتبط با عملکرد دانشکده‌ها شناسایی شد. سپس با جمع‌آوری داده‌های مربوط از بانک اطلاعاتی دانشگاه خلیج فارس، زمینه مدل‌سازی ریاضی مبتنی بر رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها با کمک نرم افزار لینگو، مهیا گردید. نتایج حاکی از سطوح کارایی متفاوت و برتری دانشکده اقتصاد و مدیریت نسبت به سایر دانشکده‌ها است.

Last modified: 2021-04-13 18:51:20