ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

INFORMASION GLOBALLASHUV SHAROITIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING XUSUSIYATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1329-1332

Keywords : Axborot; axborotlashgan jamiyat; axborot texnologiyalar; raqamli iqtisodiyot; ijtimoiy munosabatlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada axborotlashgan jamiyatning xususiyatini falsafiy tahlili bayon etiladi. Maqolada raqamli iqtisodiyot axborotlashga jamiyatga xos xususiyat ekanligi hamda uning ijtimoiy turmush tarzidagi ijobiy jihatlari yoritilgan.

Last modified: 2021-06-11 16:06:25