ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОНТОЛОГІЧНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ XXI СТОЛІТТЯ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.130, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 21-35

Keywords : економічна онтологія; економічна гносеологія; методологія; парадигма; мова науки; економічна інформація; вартість; капітал;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проаналізовано роль економічної онтології і економічної гносеології як теоре­тичної бази методології економічної науки. Розглянуто проблему забезпечення аде­кватності відображення наукою об'єктивної економічної реальності, яка кардинально змінюється у XXI ст. через розвиток інформаційно-мережевих технологій. Обґрун­то­ва­но сучасне розуміння категорій "вартість" і "капітал" як об'єктивно детер­мінованих еко­но­мічних субстанцій. Визначено головні тренди парадигмальних нова­цій в економічній науці. Розглянуто основні методологічні принципи економічних досліджень з точки зору реалізації епістемологічних підходів. Сформульовано мето­дологічні та інституційно-органі­за­ційні передумови затребуваності економічної науки у суспільстві XXI ст.

Last modified: 2021-07-06 17:56:23