ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ABU ZAYD ABDURAHMON IBN XALDUNNING „MUQADDIMA“ ASARIDA DAVLAT TUSHUNCHASIGA YONDASHUVLAR TALQINI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 9-14

Keywords : Davlat; “mulk”; “asabiyya”; Shohlik; taassub; hukmdor; natural shohlik; siyosiy shohlik; aql yo‘lidan boshqarish; xalifalik; falsafa; tarix; unsurlar; jamiyat; “Muqaddima”.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada arab-musulmon ijtimoiy tafakkurining mashhur mutafakkiri Abu Zayd Abdurahmon ibn Xaldunning (1334-1406) “Muqaddima” asarida davlat tushunchasiga bo'lgan yondashuvlar tahlil qilingan. Mutafakkirning davlat tushunchasiga munosabati o‘zi faoliyat yuritgan davridagi mavjud davlatlar va ularning tarixini o‘rganish natijasida shakllangan. Maqolada Abu Zayd Abdurahmon ibn Xaldunning “asabiyya” kategoriyasi ham tahlil qilingan.

Last modified: 2021-08-02 20:54:32