ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BESTE VE GÜFTESİ ZEKİ ÂRİF ATAERGİN’E AİT SÛZİNÂK MAKAMINDAKİ ESERLERİN PROZODİ ANALİZİ

Journal: Akra Journal of Culture Art and Literature (Vol.8, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 171-189

Keywords : Zeki Arif Ataergin; Sûzinâk; Prozodi; Klasik Türk Mûsikisî;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Beste ve Güftesi Zeki Ârif Ataergin'e ait Sûzinâk Makamındaki Eserlerin Prozodi Analizi” adlı bu çalışmada Zeki Ârif Ataergin'in hayatı ve eserlerine değinilerek; Prozodi, Sûzinâk Makamı, Arûz vezni ve Klâsik Türk Mûsikîsi ile ilişkisi hakkında genelden özele olacak şekilde bilgiler verilmiştir Betimsel yöntem doğrultusunda “Tarama” (Survey) modelinden yararlanılmış olan bu çalışmamızda, yöntem kısmıyla beraber beste ve güftesi bestakâra ait Sûzinâk makamındaki eserlerinin tasnifi yer almış, daha sonra çalışmaya ait eserlerin prozodik analizi yapılmış, yapılan analizler bağlamında elde edilen birtakım çıkarımlar ve bunların neticesinde şahsımıza ait bazı öneriler yer almaktadır. Cumhuriyet dönemi bestekârlarından ve klâsik geleneği koruyan bestekârlar arasında gösterilen Zeki Ârif Ataergin; Sûzinâk makamındaki “Hüsnün Gibi Nağmende Güzelliğinle Müzeyyen” ve “Lûtf Edip Göster Cemâlin Ben de Hayran Olayım” adlı eserleri örneklem durumundadır. Çalışmada; söz konusu eserlerin prozodi analizleri yapılarak, eserlerin prozodi açısından ne gibi sorun teşkil edip etmediği hususu tesbit edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde Zeki Ârif Ataergin'in adı geçen eserlerinin güftelerinin aynı vezinle yazılmış olup aynı form yapısına sahip olduğu görülmektedir. Tüm bu sonuçlar akabinde çalışmamızın, bu ve buna benzer sanatsal eserlerin devamı açısından bizlere ışık tutacağı ve yeni eserler oluşmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Last modified: 2021-08-05 23:59:08