ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ONA TILI DARSLARIDA “SO`Z BIRIKMASI” MAVZUSINI O`RGATISH

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 394-399

Keywords : so`z birikmasi; teng va tobe bog`lanish; test; asalari; bahsmunozara.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bugungi kunda dars jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanib, samarali natijalarga erishish maqsad qilingan. Darsning texnik vositalar, metodlar va ko'rgazmalar bilan tashkil etilishi o'quvchida mavzu yuzasidan mustahkam bilimga ega bo'lish, mustaqil fikrini bayon eta olish, faol ishtirok etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Maqolada gapda so'zlarning bog'lanishi, so'z birikmasi hodisalarini o'quvchilarga tushuntirishda foydalanish mumkin bo'lgan ilg'or metodlar va grafik organayzerlar tavsiya etilgan.

Last modified: 2021-08-30 19:59:58