ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ONA TILI DARSLARIDA TA’LIMIY O‘YINLARNI TASHKILLASHTIRISH VA ULARDAN FOYDALANISH MOHIYATI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 147-151

Keywords : til me’yorlarini o`rgatish; nutqni o‘stirish; ijodiy fikrlash; mustaqil fikrlash; topshiriqlar tizimi; so`z boyligini oshirish; o`yin-topshiriqlar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqola, ona tili darsida o'quvchilarda fikrni og‘zaki va yozma bog‘lanishli bayon qilish, malaka hamda ko‘nikmalarini hosil qilish, ijodiylik, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og‘zaki va yozma shakllarda to`g‘ri, ravon ifodalash ko‘nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirishda qo'llaniladigan ta'limiy o'yinlar va ularning mohiyati to'g'risida misollar orqali fikr yuritadi.

Last modified: 2021-09-08 19:04:41