ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MAMUNIYLAR DAVRIDA IJTIMOIY MADANIY XAYOTNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 124-129

Keywords : “Ma’mun akademiyasi”; Xorazshohlar; Xorazm; "Dor-ul hikmat va ma’orif".;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Ma'muniylar davrida qadimiy an'analar bilan arab, fors, qisman hind xamda qadimgi yunon ilmiy-madaniy an'analari qorishuvi asosida islomiy, falsafiy va tabiiiy ilmlar astronomiya, matematika, tibbiyot, kimyo, dorishunoslik, jug‘rofiya, fanlarining rivoj topishi haqida so‘z boradi. Shuningdek, Mamuniylar davrida ijtimoiy madaniy xayotning o‘ziga xos jihatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Last modified: 2021-10-10 07:22:52