ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

PROFESSIONAL TA’LIMDA O‘QUV DIDAKTIK TA’MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNI KASBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 581-584

Keywords : interfaol; didaktika; kompetensiya; kommunikativ; refleksiya; diagnostik; loyiha; metod; integratsiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada professional ta'limda mustaqil ta'lim olishida zarur bo‘lgan tashkiliy, kommunikativ va didaktik kompetensiyalar haqida, xususan didaktik kompetensiyalarini takomillashtirish to‘g‘risida fikrlar, ma'lumotlar va takliflar berilgan. Talabalarning mustaqil ta'limdagi interfaol metodlarni qo‘llashlaridagi kerakli ma'lumotlar bayon etilgan.

Last modified: 2021-10-25 06:13:10