ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DEMOKRATIZM TAMOYILLARINING SIYOSIY INSTITUTLAR FAOLIYATIDA SUB’EKTIV VA OB’EKTIV MUNOSABATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 776-787

Keywords : Demokratik tamoyil; siyosiy institut faoliyat; siyosiy institut; siyosiy jarayonlar; siyosiy voqelik; demokratik davlat; siyosiy rejim; siyosiy hodisa; ko‘ppartiyaviylik tizim; jamiyat qadriya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada siyosiy institutlar faoliyatida sub'ektiv va ob'ektiv munosabatlari yoritilib berilgan. Siyosat (siyosiy nazariya) – siyosiy institut (siyosiy faoliyatning sub'ekti va ob'ekti) – siyosiy jarayon (siyosiy voqelik) o‘zaro bog‘liq hodisalar bo‘lib, bunda siyosiy institut o‘zak bo‘lib xizmat qiladi. Nazariya sifatida siyosat siyosiy tizimning maqsad va vazifalarini ishlab chiqadi, siyosiy institut faoliyat sub'ektlari va ob'ektlarining o‘zaro harakatlarini tashkil qiladi, siyosiy jarayonlar esa ushbu o‘zaro harakatlar qanday tashkil qilinganini aks ettiradi. Demokratik tamoyillarga asoslangan konstitusionalizm siyosiy faoliyat sub'ekti va ob'ekti sifatida o‘zaro harakatlarning in'ikosi ya'ni siyosiy jarayonlarni makrova mikrodarajalarda shakllantirishi mumk

Last modified: 2021-11-07 16:55:54