ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DERLEM TABANLI OKUMA METNİ DENEMESİ: GECE KUŞLARI (A1-A2)

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 119-154

Keywords : Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi; okuma materyali; derlem tabanlı söz varlığı; okuma tutumu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen başlangıç düzeyi (A1-A2) öğrenicileri için metinsellik ölçütlerine uygun, okunabilir, okunaklı, öğrenmeye yardımcı ve alanda var olan kaynaklardan farklı olarak birden fazla sonu olup öğrenicinin, hikâyenin akışına göre seçim yapıp okumaya devam etmesini sağlamak üzere kurgulanmış bir okuma materyaliyle ilgili verileri paylaşmaktır. Bu amaç doğrultusunda, “Gece Kuşları” adında derlem tabanlı bir hikâye metni oluşturulup zayıf deneysel desenlerden “tek grup öntest-sontest modeli” ile metin A1, A2 ve B1 düzeylerindeki öğrenicilere (N: 132) uygulanmış ve elde edilen bulguların nitel ve nicel değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu değerlendirmelerde, cinsiyet, yaş ve kur düzeyi değişkenleri temel alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Gece Kuşları metni, öğrenicilerin okuma tutumlarında istek (p> .004), fayda (p> .008), kaygı (p> .021) boyutlarında olumlu yönde istatistiksel olarak anlamlı değişmeler tespit edilmesinin yanı sıra metne karşı olumsuz görüş geliştirmedikleri görülmüştür. Metni okuma-anlamada kadınların, istatistiksel olarak erkeklerden daha başarılı oldukları; yaş değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ve dil düzeyi açısından en başarılı grubun sırasıyla B1, A2 ve A1 düzeyi öğrenicileri olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, “Gece Kuşları” metninin, hedeflendiği gibi metinsellik ölçütlerini karşılayan; okuyucu tarafından hangi son (“Gri Şapka”' ya da “Kırmızı Elbise”) seçilirse seçilsin, hedef okuyucu kitlesi olan A1 ve A2 öğrenicilerinin düzeylerine uygun, “okuması kolay bir metin” olduğu ortaya konmuştur.

Last modified: 2022-06-16 20:27:42