ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Boshlang’ich sinflarda tenglamalar va ularni yechishni o’rgatish metodikasi

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 443-452

Keywords : Tenglama; tengsizlik; masala; noma’lum son; hadlar; natija; ifoda; murakkab tenglama; soda tenglama; arifmetik amalla;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada xozirgi kunda dolzarb bo‘lgan boshlang‘ich sinflarda tenglamalarni yechishni o‘rgatish bilan bog‘liq muammolar, dars jarayonidagi bolalarga mavzuni yetkazib berish qiyin bo‘lgan holatlarga yechim toppish yo‘llari haqida fikr yuritilgan. Yangi milliy o‘quv dasturi bo‘yicha ona tili va o‘qish savodxonligi, matematika va tabiiy fanlar bevosita boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari tomonidan o‘qitiladi. Bu fanlar ichida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarning fikriga ko‘ra matematika fanini o‘zining murakkabligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa ma'lumki boshlang‘ich sinf matematika darslarida “Murakkab tenglamalarni yechish metodikasi” mavzusi o‘quvchilar tomonidan qiyinroq o‘zlashtiriladi. Natijada o‘quvchilar bir xil muammoga duch keladi. Ya'ni muammo shundan iboratki, o‘quvchilarga bitta tenglamaning yechimini tushuntirib berib, shunga o‘xshash tenglama berilsa yecha oladilar, ammo u tenglamadan farq qiluvchi tenglama berilsa yecha olmaydilar. Ushbu muammoni yechish maqsadida maqolada metodik yondoshuvlar ko‘rsatib o‘tilgan.

Last modified: 2023-01-31 01:36:49