ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Klaryfikacja wartości wolności przez uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Journal: Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series «Educational sciences» Category "B" (Vol.23, No. 52)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 23-37

Keywords : wartość wolności; klaryfikacja wartości; edukacja wczesnoszkolna; edukacja społeczna; techniki klaryfikacji wartości;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Klaryfikacja wartości rozumiana jest jako refleksja nad wyborami podejmowanymi w codziennym życiu, dokonywana pod kątem ich znaczenia i zgodności z celami i dążeniami życiowymi oraz osobistymi preferencjami (P. Oleś) [7]. Stanowi podstawowy warunek ich urzeczywistniania. Urzeczywistnianie wartości rozumiane jest jako nabieranie takich ustosunkowań, że stają się one cechami osobowości (K. Ostrowska). Można więc o człowieku powiedzieć: człowiek wolny, kochający, wierzący, odpowiedzialny. W opracowaniu przybliżona zostanie wartość wolności oraz zostaną poruszone zagadnienia związane z wychowaniem do wolności, jako cel pracy wychowawczo-dydaktycznej. Podjęta zostanie również próba ukazania systemu klaryfikacji wartości wolności na I etapie edukacyjnym. W zakresie klaryfikacji wartości wolności przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym istotne znaczenie odgrywa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Jego zadaniem jest uczynić z klaryfikacji wartości zdrowia ważny cel pracy wychowawczo-dydaktycznej. Służą temu metody kształcenia, środki dydaktyczne, formy aktywności, które stwarzające szansę wyboru wartości wolności. Techniki klaryfikacji wartości, a w szczególności:Metoda zadawania pytań, dialogu polegająca na stawianiu pytań problemowych w sytuacjach codziennych w odniesieniu do wartości wolności;Myślenie z przyszłości – jest próbą zastanowienia, jak dana decyzja, wybór, forma aktywności może być widziana i oceniana w perspektywie czasu: za tydzień, za miesiąc, za rok…; Arkusze pytań pisemnych – są to zestawy pytań lub krótkie opisy sytuacji problemowych stwarzające możliwość ustosunkowania się do nich; Dyskusja – powinna być refleksyjna, dawać możliwość każdemu uczestnikowi wypowiedzenia się na temat w niej podjęty czyli na temat wolności jako wartości. (Laskowska, Oleś 2016), zarówno w kontekście historycznym jak i współczesnym, w odniesieniu do jednostki jak i całego społeczeństwa a także Europy i świata. Konkluzję opracowania stanowić będą wskazania i rekomendacje dla praktyki edukacyjnej. Zostaną wskazane zadania dla nauczycieli, których celem będzie klaryfikacja wartości wolności.

Last modified: 2023-03-06 20:46:29