ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІМПОРТОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ В УКРАЇНІ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 56-63

Keywords : митно-тарифне регулювання; імпортозалежність; експортоорієнтованість; ендогеноорієнтованість; умови торгівлі; валютний курс;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Наукова стаття присвячена актуальному питанню формування ефективної системи регулювання імпорту товарів в Україні з огляду на тривале домінування експорту над імпортом у формі негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу з 2006 р., переважання у структурі експорту товарів з низьким ступенем обробки, а також імпорт в Україну товарів з високим рівнем доданої вартості й суттєву імпортозалежність окремих секторів економіки. Метою статті є оцінка існуючої системи тарифного регулювання імпорту в умовах членства в СОТ та у зв’язку з інтеграцією до європейського економічного простору, а також визначення рівня імпортозалежності окремих видів економічної діяльності. Вирішення поставленої мети здійснюється на основі аналізу динаміки зовнішньої торгівлі України за більш ніж 15 років незалежності України. Здійснено характеристику існуючого тарифного режиму в Україні та інших державах-членах СОТ, а також аналіз середньоарифметичної та средньозваженої ставок митного тарифу. Проведено структурну оцінку імпорту товарів в Україну з країн Митного Союзу та країн Європи за період до 2014 р. включно та виявлено поступове зменшення частки країн СНД у імпорті, починаючи з 2003 р. Проведено оцінку процесів екзогенізації у промисловому виробництві на основі показників імпортозалежності, експортоорієнтованості та ендогеноорієнтованості видів економічної діяльності. Наукова новизна отриманих результатів полягає у обгрунтуванні взаємозв’язку динаміки валютного курсу та окремих показників динаміки імпорту, виявленні основних тенденцій імпортозалежності економіки України, а також визначенні впливу тарифного регулювання на динаміку та структуру імпорту. Практична значущість полягає у можливості врахування проведених розрахунків при виборі методів та інструментів регулювання імпорту органами державної влади. Водночас дана проблематика тісно взаємопов’язана з пошуком можливостей та пріоритетних напрямів селективного імпортозаміщення як фактору зменшення імпортозалежності економіки України та вимагає подальших розвідок у цій сфері.

Last modified: 2016-07-06 16:50:56