ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

دولت رفاه و پیشگیری از وقوع جرم

Journal: Research of Nations Magazine (Vol.2, No. 17)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 149-161

Keywords : دولت رفاه، جرم، پیشگیری، کرامت انسانی;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

تاریخ بشر نشان‌¬دهنده جرائم متعدد بوده است و دولت‌ها و حاکمان نیز از ابتدا در پی مجازات مرتکبین جرائم بوده‌اند و حتی رسالت اصلی خود را در جهت برقراری نظم، پیشگیری از وقوع این جرائم قرار داده‌اند. دولت رفاه به معنی وجود سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه‌ای در زمینه تأمین حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت‌های زندگی است و در آن هیچ تردیدی در زمینه ضرورت تمرکز همه نهادهای رسمی بر تأمین خدمات همگانی وجود ندارد. در ادبیات موجود در زمینه دولت رفاه، تأکید بر دو اصل اساسی مورد ادعاست: تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد و وجود دولت دموکراتیک. در این مقاله دولت رفاه به ¬عنوان یکی از انواع دولت‌های حاکم بر جوامع سیاسی که هدف اصلی آن تأمین رفاه و سعادت و همچنین گسترش خیر مشترک برای شهروندان جامعه می‌باشد را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سوالی که مورد مطرح است، این می‌باشد که دولت رفاه چه نقشی را در پیشگیری از وقوع جرائم ایفا می‌کند؟ در این مقاله روش تحقیق به صورت تحلیل مفهومی می‌باشد.

Last modified: 2017-07-01 20:22:00