ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Modernite Kültürü ve Türk Modernleşmesi

Journal: Sosyoloji Notları (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 210-221

Keywords : Modernite; Türk modernleşmesi; Müphemlik; Bireysel Kimlik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Modernite ve modernleşme özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. Bu iki kavram birçok disiplin tarafından ele alınmış ve aynı disiplin içerisinde bile çok farklı tanımları yapılmıştır. Modernitenin ne olduğu ve nasıl tanımlanacağı sorunsalı modernitenin hangi bakış açısına göre ele alınacağı ile ilişkilidir. Bu çalışmanın makro düzeyde birinci amacı Türk modernleşmesini Batı'da ortaya çıkan modernite ve modernleşme kavramları çerçevesinde tartışmaktır. Çalışmanın mikro düzeyde ikinci amacı ise Türk modernleşmesi çalışmalarına farklı yorumlar getirmek için Bauman'ın belirsizlik ve düzen arayışı kavramları ile Giddens'ın bireysel kimlik ve bireycilik kavramlarını ele alarak Türk modernleşmesine yeni perspektifler kazandırmaktır. Batılı olan bu spesifik kavramlar, Türk modernleşmesinin çevre-merkez, özcü düşünceler, toplum ve devlet temelli birey kavramları ile karşılaştırılmıştır. Dolayısıyla, modernitede birçok özellik olmasına karşın bu çalışmada sadece iki özellik üzerinde odaklanılmıştır. Çalışmanın bulguları, modernitede vurgulanan bireyin tersine, Türk modernleşmesinde özcü, toplum ve devlet temelli bireyin özelliklerinin ön plana çıktığını göstermektedir. Türk modernleşmesi, Mardin'in ifade ettiği üzere merkez-çevre etrafında oluşturulduğu için bireyin önemi ikinci planda kalmış ve devlet-toplum düalizmi ekseninde ortaya çıkmıştır.

Last modified: 2019-06-01 07:25:03