ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Gençlerde Duygusal Özerklik Kazanımında Benlik Saygısı ve Karar Verme Stillerinin Etkilerinin Belirlenmesi

Journal: Humanistic Perspective (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 56-70

Keywords : duygusal özerklik; karar verme stilleri; karar vermede benlik saygısı; ergenlik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırmanın amacı, gençlerde karar vermede benlik saygısı ile karar verme stillerinin duygusal özerklik boyutları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Katılımcılar İstanbul ilinde yaşayan 16-24 yaş aralığında, 202 kız (%55,2), 164 erkek (%44,8) toplam 366 öğrenciden meydana gelmektedir. Katılımcıların yaş ortalaması 19,07 ± 2,49 yıldır. Bunların 157'si lise (%42,9), 46'sı ön lisans (%12,6) ve 163'ü lisans (%44,5) öğrencisidir. Veri toplamak için “Duygusal Özerklik Ölçeği” ile “Melbourne Karar Verme Ölçeği I-II” kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için Pearson korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, karar vermede benlik saygısı, dikkatli ve panik karar verme stillerinin duygusal özerkliğin alt boyutlarını yordadığı görülmüştür. Ayrıca karar verme stillerinin duygusal özerkliğin alt boyutları üzerindeki etkisi ergenliğin orta ve geç dönemlerinde değişim göstermektedir.

Last modified: 2020-03-26 07:19:47