ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İLK DÖNEM ÇOCUK ŞİİR KİTAPLARININ BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF THE FIRST PERIOD OF CHILDREN'S BOOKS POETRY IN TERMS OF THEIR TYPES AND FORMS

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.4, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1616-1638

Keywords : Çocuk şiirleri; tür; biçim; içerik; karşılaştırma / Children's poems; type; format; content; comparison;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çocuk edebiyatı, edebiyatımız içerisinde yeni hayat bulmaya başlamış bir alandır. Muhatap olarak çocukları ve gençleri alan bu edebiyat, içerisinde şiirden romana, masaldan hikâyeye kadar birden çok edebî türü barındırır. Söz konusu türlerden biri olan çocuk şiirleri, çocukların sahip olduğu farklı bakış açısı, ilgi ve isteklerinden dolayı çocuk edebiyatının en incelikli ve özen isteyen türüdür. Edebiyatımızda, “çocuklar için şiir denemeleri” sayılabilecek ilk örnekler Tanzimat Edebiyatıyla başlamış, özellikle 1900’lü yılların başından itibaren ise İbrahim Alâeddin Gövsa, Ali Ulvi Elöve, Tevfik Fikret, Ali Ekrem Bolayır ve İbrahim Aşkî (Tanık) gibi sanatçılar tarafından önemli eserler ortaya konulmuştur. Bu makalede, ilk dönem çocuk şiir kitaplarının biçim ve içerik açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Çocuk Şiirleri (İbrahim Alâeddin Gövsa), Şermin (Tevfik Fikret), Çocukların Şiir Defteri (İbrahim Aşkî), Çocuklarımıza Neşideler (Ali Ulvi Elöve) ve Şiir Demeti (Ali Ekrem Bolayır) adlı eserler seçilmiştir. Bu kitaplar, doküman incelemesi tekniği ile içerik ve biçim açısından incelenmiştir. Verileri analiz etme aşamasında, kitaplarda tercih edilen nazım biçimlerinin ve işlenen konuların kullanım sıklıkları tespit edilmiştir. Children's literature is a new area began to find space in our literature. Children and young people in this area counter parts literature,in poetry to novels,tales from the fable is up to host multiplelite rary genre. Said one of the types of nursery rhymes, different perspective to have children, because of their interest and desire is the type who wants the most sophisticated and care of children's literature. In our literature, "poems for children" first examples of what can be considered to have begun with theTanzimat Literature, especially since the beginning of the 1900s, important works by artists like İbrahim Alâeddin Gövsa, Ali Ulvi Elöve, Tevfik Fikret, Ali Ekrem Bolayır ve İbrahim Aşkî (Tanık) have been revealed. In this article, we aimed to compare in terms of children's early poetry book genres and styles. The names of the artists mentioned above to achieve this goal which can be selected such that Çocuk Şiirleri (İbrahim Alâeddin Gövsa), Şermin (Tevfik Fikret), Çocukların Şiir Defteri (İbrahim Aşkî), Çocuklarımıza Neşideler (Ali Ulvi Elöve) ve Şiir Demeti (Ali Ekrem Bolayır). These books and document analysis techniques have been analyzed in terms of content and form.

Last modified: 2016-02-10 22:29:58