ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi >>

Vol.4, No.4

Publisher: Cengiz ALYILMAZ

Publishing Date: 2015-12-15

 1. HOREZM TÜRKÇESİ İLE YAPILAN KUR’ÂN TERCÜMELERİNDEN MEŞHED NÜSHASI ÜZERİNE İLK BİLGİLER - I - PRELIMINARY INFORMATION ABOUT MESHED MANUSCRIPT, THE HOREZM TURKISH QUR’AN TRANSLATION - I

  Authors: Yaşar ŞİMŞEK - Osman Fikri SERTKAYA

 2. DEDE KORKUT KİTABINDAKİ BİR SÖZCÜKTEN (BOY) HAREKETLE “BO, BU, ABO, ABU…” SESLENME ÖGELERİNİN YAPISI / THE STRUCTURE OF THE “BO, BU, ABO, ABU…” VOCATIVES WITH REFERENCE TO A WORD (“BOY”) IN THE BOOK OF DEDE KORKUT

  Authors: Semra ALYILMAZ

 3. YENİSEY YAZITLARI ARASINDA BİR ÇİN AYNASI: E 77 / A CHINESE MIRROR AMONG THE YENISEI INSCRIPTIONS: E 77

  Authors: Tuba YALINKILIÇ

 4. IRK BİTİG: TOPLUMSAL İYİ VE TOPLUMSAL KÖTÜNÜN İNŞASINDA İDEOLOJİK BİR FAL KİTABI / IRK BİTİG: AN IDEOLOGICAL FORTUNE BOOK IN THE CONSTRUCTION OF SOCIAL GOOD AND BAD

  Authors: Kuban SEÇKİN

 5. TÜRKİYADA “MANAS” EPOSU BOYUNÇA BASILGAN EMGEKTERDİN BİBLİOGRAFYASI (1934 - 2014) / BIBLIOGRAPHY OF STUDIES PUBLISHED ON THE MANAS EPIC IN TURKEY (1934 - 2014)

  Authors: Abdrasul ISAKOV

 6. TARIM HAVZASI ABDALLARININ GİZLİ DİLİ: EYNUCA / THE SECRET LANGUAGE OF THE ABDALS IN TARIM BASIN: ÄYNU

  Authors: Serkan ÇAKMAK

 7. KAŞKAY TÜRKÇESİNDE İYELİK BİLDİREN YÜKLEMLEMELER / PREDICATIONS INDICATING POSSESSIVE IN QASHQAI TURKISH

  Authors: Abdullah ELCAN

 8. YUNUS EMRE DİVANI’NDAKİ SÖZ VARLIĞININ AKSARAY İLİ AĞIZLARINDAKİ İZLERİ / THE TRACES YUNUS EMRE DIWAN IN THE VOCABULARY OF AKSARAY DIALECT

  Authors: Muammer DOĞAN

 9. ÂŞIK ÇELEBİ’NİN ARAPÇA, NEV‘ÎZÂDE ATÂYÎ’NİN TÜRKÇE ŞAKÂİKU’N-NU‘MÂNİYYE ZEYLİNDEKİ ORTAK BİYOGRAFİLERİN MUKAYESESİ

  Authors: Suat DONUK

 10. CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE VİCDAN / CONSCIENCE IN THE NOVELS OF CENGİZ AYTMATOV

  Authors: Cüneyt AKIN

 11. VALEH HACILAR'IN “KARAPAPAK ELLERİ” ŞİİRİNDEN YOLA ÇIKMAKLA GÜRCİSTAN'DAKİ TÜRKLERİN TANITIMI / IDENTIFICATION OF THE TURKS IN GEORGIA TO VALEH HACILAR’S POETRY “KARAPAPAKS VILLAGES”

  Authors: Şureddin MEMMEDLİ

 12. TURFANDA MI YOKSA TURFA MI ve YENİ TURAN ROMANLARI ÖRNEĞİNDE TANZİMAT ve MEŞRUTİYET AYDINI / INTELLECTUAL OF THE TANZIMAT AND CONSTITUTIONAL MONARCHY ERA IN EXAMPLE OF TURFANDA MI YOKSA TURFA MI AND YENİ TURAN NOVELS

  Authors: Yavuz Sinan ULU

 13. ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNDE DEĞER AKTARIMI BAĞLAMINDA KADINLAR / WOMEN IN ÖMER SEYFETTIN’S STORIES IN TERMS OF VALUE TRANSFER

  Authors: M. Fatih KANTER

 14. İLK DÖNEM ÇOCUK ŞİİR KİTAPLARININ BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI / COMPARISON OF THE FIRST PERIOD OF CHILDREN'S BOOKS POETRY IN TERMS OF THEIR TYPES AND FORMS

  Authors: Yelda KÖKÇÜ

 15. ÂŞIK VEYSEL ŞAHBAZOĞLU’NUN (VEYSEL DENİZ) CEZAEVİ GÜNLERİNİN ŞİİRLERİNE YANSIMASI / REFLECTION OF ASIK VEYSEL SAHBAZOGLU’S (VEYSEL DENIZ) PRISON DAYS INTO HIS POETRIES

  Authors: Cengiz GÖKÇEN

 16. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TUTUM VE ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION IN READING SKILLS AND HABITUDES OF UNDERGRADUATE STUDENTS

  Authors: Sezgin DEMİR

 17. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TEACHERS' CRITICAL READING SELF EFFICACY IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

  Authors: Birsel AYBEK - Serkan ASLAN

 18. İLKOKUL(1-4) MÜZİK DERS KİTAPLARINDA YER ALAN ŞARKILARIN DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ / AT PRIMARY SCHOOL (1-4) OF THE SONGS IN THE MUSIC TEXTBOOK EXAMINED IN TERMS OF THE VALUES

  Authors: Serap YÜKRÜK - Sıtkı AKARSU

 19. İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA BELİRLENEN DEĞERLERİN KAZANIM DÜZEYLERİ / VALUES GETTING LEVELS IN PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE SOCIAL STUDIES CURRICULUM

  Authors: Ersin SAĞLAM - Salih Zeki GENÇ

 20. KONYA'DA GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE YAPILAN YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI / LOCAL CUISINE PRACTICES IN TRANSITION PERIODS IN KONYA

  Authors: Şule ÇÖLBAY - Ümit SORMAZ

 21. “ULUSLARARASI TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: TÜRK DİLLİLERE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ” ADLI SEMPOZYUMUN ARDINDAN

  Authors: Sıddık BAKIR Bahattin ŞİMŞEK

 22. İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ’NDEN SÜMERLERE / TO SUMERIAN FROM İPEK YOLU KAVŞAĞININ ÖLÜMSÜZLÜK ESERLERİ

  Authors: Muazzez İlmiye ÇIĞ

 23. HAROLD BLOOM - ETKİLENME ENDİŞESİ: BİR ŞİİR TEORİSİ / HAROLD BLOOM - THE ANXIETY OF INFLUENCE: A THEORY OF POETRY

  Authors: Emrah GÜLÜM

 24. DR. EMEK ÜŞENMEZ’İN MODERN ÖZBEK TÜRKÇESİ ADLI ESERİ ÜZERİNE / ABOUT DR. EMEK ÜŞENMEZ’S WORK NAMED MODERN ÖZBEK TÜRKÇESİ

  Authors: Fatih ODUNKIRAN

 25. DOÇ. DR. AKARTÜRK KARAHAN’IN ESKİ UYGURCADA BAĞLAÇLAR ADLI ESERİ ÜZERİNE / ABOUT ASSOC. PROF. DR. AKARTÜRK KARAHAN’S WORK NAMED ESKİ UYGURCADA BAĞLAÇLAR

  Authors: M. Selda KARAŞLAR