ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 205-210

Keywords : Ditiyofosfonat; ditiyofosfonik asit; organoditiyo bileşikleri; lantanit kompleksleri; praseodimyum(III) kompleksleri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Praseodimyum (III) nitrat hekzahidrat [Pr(NO3)3.6H2O] (4) ile ditiyofosfonik asit [Ar(RO)PS2]- [Ar: p-C6H4OMe, R: Et, nPr] anyonlarının (3a-b) stokiometrik oranda THF ortamındaki reaksiyonundan paramagnetik, Pr3+ kompleksleri (5a-b) hazırlandı. Hazırlanan, bileşiklerin yapıları; element analizi, FT-IR, [1H, 13C, 31P] NMR spektroskopisi ve magnetik süsseptibilite ölçümleri ile aydınlatıldı Anahtar kelimeler: Ditiyofosfonat, ditiyofosfonik asit, organoditiyo bileşikleri, lantanit kompleksleri, praseodimyum(III) kompleksleri SPECTROSCOPIC INVESTIGATIONS OF PARAMAGNETIC PRASEODYMIUM(III) COMPLEXES OF SOME DITHIOPHOSPHONATES O-ALKYL ESTERS Abstract: Paramagnetic Pr3+ complexes (5a-b) have been prepared by reacting praseodymium(III) nitrate hexahydrate [Pr(NO3)3.6H2O] (4) with dithiophosphonic acids [Ar(RO)PS2]- [Ar: p-C6H4OMe, R: Et, nPr] (3a-b) stoichiometrically in THF solution (5a-b). Compounds were characterized by elemental analysis, FT-IR, [1H, 13C, 31P] NMR spectroscopy and magnetic susceptibility. Key words: Dithiophosphonate, phosphonodithioic acids, organothio compounds lanthanide complexes, praseodymium(III) complexes

Last modified: 2017-08-01 22:17:03