ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye)'ndeki Çapak Balığı, Abramis brama (L., 1758)'nın Yaşı, Büyümesi ve Üreme Dönemi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.10, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 1-22

Keywords : Yaş; büyüme; üreme dönemi; Abramis brama; Ladik Gölü;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Bu çalışma, Türkiye iç sularında yaşayan Çapak Balığı, Abramis brama (L., 1758)'nın biyolojik özellikleri üzerine ilk kapsamlı araştırmadır. Ladik Gölü'nden (Samsun) Kasım 2009-Ekim 2010 tarihleri arasında aylık olarak yakalanan toplam 722 birey kullanılarak türün boy ve ağırlık dağılımları, yaş ve eşey kompozisyonları, boy-ağırlık ve boy-boy ilişkileri, von Bertalanffy büyüme parametreleri, kondisyon faktörü değerleri ve üreme dönemi belirlenmiştir. Elde edilen örneklerin çatal boyları 8,1-44,6 cm ve ağırlıkları 8-1790 g arasında dağılım göstermiştir. Eşey oranı (D:E) 1:1,58 olarak hesaplanmıştır. Maksimum yaş her iki eşey için 8 yıl olarak tespit edilmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi dişilerde W=0,0081ÇB3,229, erkeklerde W=0,0103ÇB3,148 şeklinde bulunmuştur. Total boy-çatal boy, çatal boy-standart boy ve standart boy-total boy arasında kuvvetli ilişkiler gözlenmiştir. Von Bertalanffy büyüme denklemi parametreleri dişiler için L∞=84,95 cm, W∞=13732,62 g, k=0,08 (yıl-1), t0=-0,54 yıl, erkekler için L∞=89,20 cm, W∞=14209,72 g, k=0,06 (yıl-1), t0=-1,13 yıl olarak hesaplanmıştır. Fulton'un kondisyon faktörünün (K) ortalama değeri dişilerde 1,63, erkeklerde 1,58 ve tüm örneklerde 1,59 olarak saptanmıştır. Ortalama K, yaş ve boy gruplarına göre bir artış eğilimi sergilemiştir. En yüksek ortalama K değeri dişiler için Nisan (K=1,75), erkekler için Ağustos (K=1,64) aylarında elde edilmiştir. Gonadosomatik indeks (GSİ) değerlerinin aylık değişimine göre üreme Nisan-Haziran ayları arasında gerçekleşmektedir. Anahtar kelimeler: Yaş, büyüme, üreme dönemi, Abramis brama, Ladik Gölü Age, growth and reproductive season of freshwater bream, Abramis brama (L., 1758) in Lake Ladik (Samsun, Türkiye) Abstract: This study is the first comprehensive investigation on the biological characteristics of freshwater bream, Abramis brama (L., 1758) living in Türkiye's inland waters. The length and weight distributions, age and sex compositions, length-weight and length-length relationships, parameters of the von Bertalanffy growth equation, condition factor values, and reproductive period of the fish in question were examined by using a total of 722 specimens captured on a monthly basis from Lake Ladik (Samsun) between November 2009 and October 2010. Fork lengths of fish ranged from 8.1 to 44.6 cm and their weights ranged from 8 to 1790 g. The overall sex ratio (F:M) was 1:1.58. The maximum age was 8 years. The length-weight relationship was found as W=0.0081ÇB3.229 for females and W=0.0103ÇB3.148 for males. All relationships among total length, fork length, and standard length were highly significant. The parameters of the von Bertalanffy growth equation were calculated as L∞=84.95 cm, W∞=13732.62 g, k=0.08 (year-1), t0=-0.54 year for females and L∞=89.20 cm, W∞=14209.72 g, k=0.06 (year-1), t0=-1.13 year for males. The mean values of the Fulton's condition factor (K) for females, males, and all individuals were 1.63, 1.58, and 1.59, respectively. Mean K displayed an upward trend with reference to age and length groups. The highest value of mean K was observed in April (K=1.75) for females and August (K=1.64) for males. According to the monthly variation of gonadosomatic index (GSI), the reproduction takes place between April and June. Key words: Age, growth, reproductive season, Abramis brama, Lake Ladik

Last modified: 2017-08-02 17:52:31