ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Meslek Alanları Açısından Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dair Görüşleri

Journal: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Vol.15, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 239-264

Keywords : toplumsal cinsiyet; atölye ve laboratuvar öğretmeni;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı sık sık gündeme gelen bir konu olmuştur. Bu kavramla ilgili yapılan çalışmalarda, kadınlık ve erkekliğin toplumda öğrenildiği ortaya konulmakla birlikte bireylerin topluma katılımı ve uyumu, temel hak ve özgürlüklerin farkındalığı ile eğitime erişim üzerinde önemle durulmuştur. İstihdam politikalarında kadının iş gücüne katılımının artırılması için yapılan çalışmalar düşünüldüğünde de mesleki eğitime yeni bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli bir yere sahip olan mesleki eğitimde öğretmenlerin etkisi ise göz ardı edilemeyecek bir durumdur. Bu sebeple araştırmada, mesleki eğitim açısından toplumsal cinsiyet alan yazında incelenmiş ve mesleki ve teknik ortaöğretim öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet konusundaki farkındalıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modelinde yürütülmüştür. Araştırma verileri 18 kişiden oluşan çalışma grubundan görüşme tekniği ile toplanmıştır. İçerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri ile veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizi ile atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin, meslek alanlarını kızlara göre meslekler ve erkeklere göre meslekler şeklinde değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda; öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda seminerler düzenlenerek bakış açılarının değiştirilmesi sağlanabilir, okullarda kadın işi, erkek işi görüşünü kaldıracak kariyer günleri planlanabilir.

Last modified: 2018-01-09 21:59:02