ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Фальсифікація як прояв злочинної поведінки за кримінальним правом України

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2017, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 166-176

Keywords : фальсифікація; кримінально-карана фальсифікація; підроблення; обман; спосіб вчинення злочину.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті відображено результати двох етапів наукового дослідження: визначено най- більш загальні (родові) ознаки фальсифікації як суспільного явища; встановлено видові озна- ки кримінально караної фальсифікації. Досліджено нормативний зміст поняття «фальсифікація» у різних статтях Особли- вої частини КК; встановлено його співвідношення зі змістом інших понять, які познача- ють тотожні або суміжні явища – «підроблення», «підробка», «створення», «виготовлен- ня (незаконне виготовлення)», «обман» та ін. Констатовано відсутність системності та однозначності у нормативному використанні зазначених термінів. Запропоновано авторське бачення співвідношення змісту понять «фальсифікація» – «підроблення» («під- робка»). Встановлено ознаки та зміст кримінально-караної фальсифікації, запропоновано її ви- значення.

Last modified: 2018-11-28 20:33:33