ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

DİNLEMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 188-196

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Dinleme anlama ve anlaşmanın kısacası iletişimin de temel taşlarındandır. Bu becerinin edinimi dikkate alınması ve titizlikle üzerinde durulması gereken bir süreçtir. Zira temel becerilerin edinimi bireyin sonraki öğrenme-öğretme ve sosyal süreçlerini de etkileyecektir. Olumlu tecrübeler olumlu tutumlara dönüşür. Olumsuz süreçler ise olumsuz tutumlara neden olur ki bu durum öğrenme ve iletişim süreçlerini de olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle beceri edinimi üzerinde durulması gereken bir durumdur. Bu doğrultuda çalışmada ortaokul 5. sınıf öğrencileri için “Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği” geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kars ili merkezinde bulunan, rastgele yöntemle seçilen ortaokul 5. sınıflarda öğrenim gören 372 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri 2019 yılında toplanmıştır. Ölçme aracının geliştirilmesinde öncelikle soru havuzu oluşturulmuş ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen verilerle açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, 22 madde ve 1 alt boyuttan oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Bu alt boyut, “dinleme tutumu” olarak adlandırılmıştır. Ölçek 5'li likert yapıda olup puanlamalar “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde sıralanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 110, en düşük puan ise 22'dir. Yapılan DFA sonuçlarına göre ölçeğin uyum katsayılarına bakıldığında modelin veri setine iyi uyum sağladığı görülmüştür. Tüm bu sonuçlar ışığında, ölçeğin geçerli ve güvenilir bir yapıda olduğu sonucuna varılmış ve bu anlamda alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Last modified: 2020-12-28 19:35:55