ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türkiye ile Seçilmiş Ülkeler Arasında Tarımsal Katma Değer Yakınsaması: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri

Journal: Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 41-60

Keywords : Tarımsal Katma Değer; Ekonomik Büyüme; Yakınsama; Doğrusallık; Birim Kök Testleri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tarım sektörü hem gelişmekte olan ülkeler hem de gelişmiş ülkeler için halen çok büyük bir önem arz etmektedir. Küreselleşen dünyada tarım sektöründe rekabet edebilmek için katma değeri yüksek ürünler üretilmesi ve pazarlanması ülkelerin tarım politikalarını belirlemede en önemli etkenlerden biridir. Her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da yenilikçi fikirler üretmek ve teknolojiden faydalanmak ülkelere katma değer üretmede büyük bir avantaj sağlamaktadır. Türkiye, tarımsal üretimde dünyada önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin tarımsal katma değer üretmedeki rekabet gücünü ölçmek amacıyla bu çalışmada seçili bazı ülkeler (Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya ve Endonezya) ile Türkiye'nin tarımsal katma değer açısından yakınsama gösterip göstermediği incelenmiştir. Serilere doğrusal olup olmamasına göre farklı birim kök testleri uygulanmıştır. Doğrusal seriler için Fourier KPSS birim kök testi, doğrusal olmayan seriler için Sollis birim kök testi kullanılmıştır. Birim kök testi sonuçlarına göre Türkiye tarımsal katma değerde, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınsamaktadır. Brezilya, Hindistan ve Endonezya'ya ise tarımsal katma değer yakınsaması bulunamamıştır.

Last modified: 2021-02-01 21:05:12