ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

بررسی برداشت فرا گیران و تأثیر استفاده از نرم افزار Edmodo بر مهارت های نگارش دانشجویان مهندسی را هآهن

Journal: Iranian Journal of Engineering Education (Vol.22, No. 86)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 117-131

Keywords : مهارت نگارش آ کادمیک، Edmodo ، زبان تخصصی رشته راه آهن، مزایای ،Edmodo معایب Edmodo;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

با رشد سریع فناوری و استفاده از فناور یهای اطلاعات در آموزش و یادگیری زبان، یک محیط آموزشی به نام Edmodo ب هتازگی رواج پیدا کرده است. از آنجایی که در دانشگاه مهارت نگارش سخ تترین مهارت در درس زبان انگلیسی تخصصی در نظر گرفته م یشود، در این مطالعه تلاش شد تا اثربخشی Edmodo به عنوان یک زمینه جدید آموزشی در مهارت نگارش آ کادمیک دانشجویان مهندسی راه آهن بررسی شود. همچنین در این مطالعه برداشت دانشجویان از مزایا و چالش های نوشتن متون دانشگاهی به وسیله Edmodo بررسی شد. شرکت کنندگان در این تحقیق 20 دانشجوی رشته مهندسی راه آهن از دانشگاه علم و صنعت ایران بودند. ابزار پژوهش شامل آزمون تعیین سطح زبان، پی شآزمون، میان آزمون، پ سآزمون و سه سؤال باز پاسخ بود. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که Edmodo بر بهبود عملکرد نگارش دانشجویان مهندسی راه آهن تأثیر مثبت دارد. نتایج همچنین نشان داد که سرعت پایین بارگذاری مطالب و دسترسی به Edmodo و آ گاهی نداشتن از ارسال فایل عمد هترین معایب Edmodo هستند، در حال یکه ایجاد تعامل و تبادل نظر با دیگر دانشجویان، امکان مشاهده مطالب به اشتراک گذاشته شده دیگر دانشجویان، کمک به یکدیگر در رفع مشکلات مربوط به مهارت نگارش و الگوبرداری از نظرها و سبک نوشتار دیگران مزایای گزارش شده توسط دانشجویان هستند.

Last modified: 2021-03-16 15:33:16