ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

AHMED AVNİ KONUK’A AİT RAST KÂR-I NÂTIK (FİHRİST-İ MAKÂMAT) ADLI ESERİN MÜTEFERRİK SATIRLARININ MAKAM VE GÜFTE ANALİZİ

Journal: Akra Journal of Culture Art and Literature (Vol.8, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 191-209

Keywords : Ahmed Avni Konuk; Kâr-ı Nâtık; Güfte; Makam; Arûz;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

“Ahmed Avni Konuk'a ait Rast Kâr-ı Nâtık (Fihrist-i Makâmat) adlı Eserin Müteferrik Satırlarının Makam ve Güfte Analizi” adlı bu çalışmada, Kâr-ı Nâtık, Hamparsum, Küpe kavramı, Arûz vezni ve Klasik Türk Mûsikîsiyle İlişkisi hakkında genelden özele doğru olacak şekilde bilgiler verilmiş, yapılan çalışmanın yöntem kısmı ile beraber Ahmed Avni Konuk'un Rast Kâr-ı Nâtık adlı eserinde kullandığı makam ve usûller'in tasnîfi yer almaktadır. Bu paralelde bu kısım dâhilinde; araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, verilerin toplanması ve analizi gibi veriler bulunmaktadır. Bulgular ve yorum başlığı altında çalışmanın örneklemini oluşturan Ahmed Avni Konuk'a ait Rast Kâr-ı Nâtık'ın (Fihrist-i Makâmât) Müteferrik satırlarının makam ve güfte analizi yapılmış, son bölümde ise yapılan analizler bağlamında elde edilen bir takım çıkarımlar ve bunların neticesinde şahsımıza ait bazı öneriler yer almaktadır. Araştırmada “Betimsel” yöntem kullanılmıştır. Betimsel yöntem doğrultusunda da “Tarama” (Survey) modelinden yararlanılmıştır. Araştırma konusuna yönelik olarak kullanılan bu teknikler aracılığı ile elde edilen tüm veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bu çalışmada, bilindiği üzere Kâr-ı Nâtıkların öğreticilik hususunda ne kadar verimli olduğu ortaya çıkmış ve son zamanlarda bu tip büyük form yapısına sahip eserlere rağbetin azaldığı düşünülürse bu ve benzeri Kâr-ı Nâtıklar üzerinde yapılan her türlü çalışma, kaybolmaya yüz tutmuş olan bu ve benzeri formda bestelenmiş eserleri gün yüzüne çıkarmaya yardımcı olacağı ön görülmüştür. Bu çalışmanın, hem sanatsal eserlerin devamına hem de musikimizin öğretilmesine ve bu tip yeni eserler oluşmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Last modified: 2021-08-06 00:00:54