ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BOBOMEROS QADRIYAT – USTOZ- SHOGIRDLIK AN’ANASI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 97-100

Keywords : Pir; “Futuvvatnomai sultoniy; “Farhod va Shirin; Xamsa”chilik; “Asrornoma; “Tuhfat ul-afkor; “Makorim ul-axloq; Asrornoma; oq she’r;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada qadimgi sharq xalqlari adabiyotining vakillari, ularning ustoz-shogirdlik haqidagi fikr va qarashlari bir necha ijodkorlar misolida yoritib berilgan.Shuningdek, ushbu ijodkorlar faoliyatida ustozga ehtirom, munosib shogirdlik an`analarini davom ettirish, ustoz va shogirdlar uchun o'ziga xos odobaxloq, maxsus qonun-qoidalar, milliy an'analar ishab chiqqanliklari haqida bayon etilgan.

Last modified: 2021-08-30 15:33:09