ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KREDIT – MODUL TIZIMI VA UNING AMALIYOTGA JORIY ETISH TAMOYILLARI (OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA MATEMATIKA O’QITISHDA)

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 264-270

Keywords : modul tizimi; modul; modulli o’qitish texnologiyasi; kredit; kredit o’qitish texnologiyasi; matematika sohalarini o’qitishda kredit – modul tizimi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada kredit - modul tizimini O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida, matematika fanlarini o'qitishda qo'llash nazariyalari va ularning ahamiyati tahlil etilgan bo'lib, unda kredit – modul sistemasining mazmun va mohiyati, ustuvor tomonlari, va respublikamiz OTM larini bu tizimga o'tkazishda bajariladigan ishlar hamda bu xususda muallifning tavsiya va fikrlari ilmiy asoslab ko'rsatilgan.

Last modified: 2021-08-30 17:49:01