ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘XSHATISH KONSTRUKSIYALARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Journal: Oriental Art and Culture (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 347-351

Keywords : O‘xshatishlar; obyekt; evristik vazifa; individual obraz; konstruksiyalar; bog‘lovchi vositalar; etalon; shakl; leksik vositalar; sintaktik vositalar.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada o‘xshatish qurilmalarining semantik xususiyatlari va formasi haqida fikr yuritilgan. Tadqiqot obyekti sifatida Alisher Navoiyning g'azallari olingan bo‘lib, o‘xshatishli qurilmalarning struktural xususiyatlari xususida mulohazalar berilgan.

Last modified: 2021-08-30 19:03:22