ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

PROPAN-BUTAN FRAKSIYALARINI KATALITIK AROMATLASH REAKSIYASI KATALIZATORLARINING FIZIK-KIMYOVIY VA TEKSTUR XARAKTERISTIKALARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 9)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 995-1008

Keywords : propan; butan; xromatografik analiz; hajmiy tezlik; yuqori kremniyli seolit; katalizator; tekstur xarakteristika; mezo g‘ovak; kislotalik markazi; adsorbsiya-desorbsiya izotermasi.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada propan-butan fraksiyasini katalitik aromatlash reaksiyasini (MoO3)∙(ZnO)y∙(ZrO2)z tarkibli mezog‘ovakli katalizatorda o‘tkazish natijasi va bu jarayonning maqbul sharoitlari, (MoO3)∙(ZnO)y∙(ZrO2)z tarkibli mezog‘ovakli katalizatorga nanokukunlar (1,0 massa % Zr) qo‘shilganda har ikkala turdagi kislotalik markazlarining konsentratsiyalari o‘rganilgan.

Last modified: 2021-11-07 17:52:19