ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEK-INGLIZ, INGLIZ-O‘ZBEK TARJIMA LUG‘ATLARIDA BOG‘LOVCHILARNING LEKSIKOGRAFIK TALQINIDAGI MUAMMOLAR

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 231-239

Keywords : teng bog‘lovchi; biriktiruv bog‘lovchi; ayiruv bog‘lovchi; zidlov bog’lovchi; maqsad bog‘lovchisi; shart bog‘lovchisi; ekvivalentlik; omonimlik; polifuknsion;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada o‘zbek-ingliz tilidagi bog‘lovchilarining tarjima lug‘atlaridagi talqinlari hamda ularning turkumi xususida bahs yuritiladi. Shuningdek, maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi mavjud bog‘lovchilar chog‘ishtiriladi va qiyoslanayotgan har ikki tildagi bog‘lovchilar turlari bo‘yicha o‘xshashliklar va noo‘xshashliklar aniqlanadi, ularning o‘zaro tarjimasidagi muvofiq va nomuvofiq tomonlari mushohada etiladi .

Last modified: 2021-11-19 08:20:02