ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Sаnoаt korxonаlаridа аutsorsingdаn foydаlаnish mohiyati vа imkoniyatlаri

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 350-354

Keywords : autsorsing; strategiya; axborot texnologiyalari; resurs; biznes; samara;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada autsorsing tushunchasining mohiyati, ahamiyati yoritilgan. Sanoat korxonalarida autsorsingdan foydalanish imkoniyatlari, uning ijobiy va salbiy jihatlari va iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ahamiyati keltirilgan.

Last modified: 2021-11-29 17:06:31