ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINI DARSLARDA KREATIVLIGINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1042-1047

Keywords : kreativlik; boshlang`ich sinf o`qituvchisi; dars; pedagogika; ta’lim; darsning mazmuni; ijodkorlik; intelekt;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada boshlang`ich sinf o`qituvchilarining kreativligi, innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi, ta'limning mazmuni, boshlang`ich sinf o`qituvchisiga qo`yiladigan talablar va dars jarayonida o`qituvchining darsga kreativ yondashuvi, o`quvchilar bilan birgalikdagi hamkorligining o`ziga xos jihatlari yoritilgan.

Last modified: 2021-12-03 23:05:38