ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HOZIRGI DAVR TALABI ASOSIDA INGLIZ TILINI O‘QITISH JARAYONIDA TURLI TAMOYILLAR VA METODLARNING O‘RNI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 277-282

Keywords : zamonaviy pedagogik texnalogiyalar; funksional protsess; intellektual aspekt; kasbiy samaradorlik; metod; usul; tamoyillar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bugungi kun jamiyatimizda chet tillarni ayniqsa ingliz tilini o‘qitish kundan kun rivojlanib bormoqda. Ingliz tilini o‘qitish protsessida ta'lim metodlari mexanizmi muhim rol o‘ynaydi. Samarali metod kompetentlarini dars mashg‘ulotlari davomida qo‘llash bu har bir professor-o‘qituvchining o‘z kasbiga bo‘lgan intelektual yondashish va izlanish mahsuli sifatida baholanadi. Zamonaviy pedagogik texnalogiyalarning funksional serunumligi tilni o‘qitish jarayonidagi integratsional bog‘lanish protsessini mukammalashtiradi.

Last modified: 2021-12-15 04:42:42