ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences >>

Vol.1, No.11

Publisher: Oriental Renessans LLC

Publishing Date: 2021-12-09

 1. AQSHNING MARKAZIY OSIYOGA TASHQI SIYOSATI

  Authors: Xudoyberganova Dilnoza Komiljon Qizi

 2. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING OILADAGI SHAXSLARARO MUNOSABATLARINI O‘RGANISH

  Authors: Norbosheva Mexri Achilovna

 3. VERBAL CALCULATION AND MENTAL ARITHMETIC IN PRIMARY SCHOOL

  Authors: Khusanova Gulrukhsor Tulkin Kizi

 4. INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF PREPARATION OF FUTURE MUSIC TEACHERS FOR SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES

  Authors: Axmedova Inobat Baxodirovna

 5. INTELLEKTIDA NUQSONI BO’LGAN BOLALAR BILAN ISHLOVCHI PSIXOLOG FAOLIYATINI TASHKILLASHTIRISH

  Authors: Shoumarov G'Ayrat Arifxodjayeva Luiza

 6. TRANSLATION PROBLEMS OF PROVERBS USED WITH THE WORD “MONEY” FROM ENGLISH INTO UZBEK LANGUAGE

  Authors: Khidirova Makhfuza Amirkulovna; Eshdavlatova Mastura Jurayevna

 7. SEREBRAL INSULT KLINIK-EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARINI SURXONDARYO VILOYATIDA REGISTR BO’YICHA DINAMIK BAHOLASH

  Authors: Iskandarova Dilnozakhon Ergashevna; Usmanova Durdona Djurabayevna

 8. THEORETICAL BASIS OF USING THE ACTIVITIES OF FOLKLORE-ETHNOGRAPHIC ENSEMBLES

  Authors: Boltaev Rustam Kurbonboevich

 9. MAHMUDXO‘JA BEHBUDIYNING “PADARKUSH” DRAMASIDA AYOLLAR OBRAZI

  Authors: Xolikova Nodira Djoxongirovna; Tojiboyeva Gulshodaхоn Abdumannob Qizi

 10. ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛАТТЕРА ЛИНЕЙНОГО ВЯЗКОУПРУГОГО КОНСОЛНОГО СТЕРЖЕНА

  Authors: Мансуров М.М.

 11. ИЗУЧИТЬ И ИЗУЧИТЬ СВОЙСТВА БАРИЯ И СТРОНЦИЯ-ТИТАНА, СИНТЕЗИРОВАННЫХ В БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

  Authors: Холматов Абдурашид Абдурахим Угли; Хайитов Азизбек Мўминжон Ўғли

 12. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

  Authors: Хамитова Фируза Артиковна; Ядгарова Гулнора Сатриддиновна

 13. ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕРЕВОДОРОДНЫХ И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН ПРИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

  Authors: Нурова Замира Аннакуловна; Хаитов Акмал Алиярович; Хайтмуратова Гулбахор Панжиевна

 14. ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ

  Authors: Маткаримов Бехзод Бахтиёржон Угли

 15. КЕСИШ ЗОНАСИДА ҲОСИЛ БЎЛУВЧИ ВИБРОАКУСТИК СИГНАЛЛАРДАН ДЕТАЛНИНГ АНИҚЛИГИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШДА ФОЙДАЛАНИШ

  Authors: Улуғхожаев Рўзихўжа Солиевич

 16. ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

  Authors: Тураев Т.Т.; Топволдиев А.A.; Рубидинов Ш.Ғ.; Жайратов Ж.Ғ.

 17. TALABALARGA “MATEMATIK MAYATNIKNING TEBRANISH QONUNI” MAVZUSINI MATEMATIK USULLAR BILAN TUSHUNTIRISH

  Authors: Nurmatov O.R.; Yulchiyev I.I.; Axmadjonov M.F.Xidirov D.Sh.Nasirov M.X.

 18. KRISTALL PANJARADA ATОMLАR BIR O’LCHАMLI ZАNJIRINING TЕBRАNISHLARINI TEKSHIRISH

  Authors: Tolaboyev D.X.

 19. WAYS OF IMPROVING THE TECHNOLOGICAL PROCESSES OF SHEET STAMPING

  Authors: Kodirov Murodjon Yusupovich

 20. QATTIQ JISMLAR FIZIKASIGA OID MASALALAR YECHISH ORQALI O‘QUVCHILARNI FAN OLIMPIADALARIGA TAYYORLASH METODIKASI

  Authors: Raxmatullayeva Gulira'No Valijon Qizi; Atajanov Elyor Yusupboyevich; Sotivoldiyeva Mahliyo Ilhomjon Qizi

 21. O‘LCHAMLI KVANTLASHGAN STRUKTURALARDA KVAZIZARRALAR

  Authors: Nasirov M.X.; Axmadjonov M. F.; Nurmatov O.R.Abdullayev Sh.Sh.

 22. NON-STANDARD TOOL DESIGNS OF STAMPING DIE

  Authors: Polotov Karimjon Quranboevich

 23. ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ТОНКОГО СЛОЯ CdTe В ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ n-CdS/p-CdTe

  Authors: Маматов О.М.; Байгазиев А.С.Юлдашев Н.Х.

 24. GEOSIYOSATNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARINI O’RGANISHNING AYRIM MASALALARI

  Authors: Parpiyeva Nargiza Toxirovna

 25. MARKAZIY OSIYODA GEOMAFKURAVIY JARAYONLAR RIVOJLANISHINING AYRIM O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

  Authors: Avalova Gulshod Murodullayevna

 26. JAN BODEN SIYOSIY-HUQUQIY QARASHLARINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

  Authors: Sogukpinar Dilorom Alimovna

 27. BITIMNI HAQIQIY EMAS DEB TOPISH VA UNING OQIBATLARINI QO`LLASH FUQAROLIK HUQUQLARINI HIMOYA QILISH VOSITASI SIFATIDA

  Authors: Koryogdiyev Bobur Umidjon Ogli

 28. “МЯГКАЯ СИЛА” ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

  Authors: Azimbaeva Shakhnoza

 29. O‘ZBEKISTONDAGI SIYOSIY O‘ZGARISHLARNING MARKAZIY OSIYONING BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

  Authors: Nazirov Mukhtor

 30. O‘ZBEKISTONDA COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

  Authors: Zakirova Munisa Abdukaxarovna

 31. IMPROVING THE CREATIVITY OF FUTURE MUSIC TEACHERS THROUGH MUSIC CLUBS

  Authors: Dòstmuhammedova Gulhayo Dòstmuxamedovna

 32. “SUNBULANING ILK SHANBASI” QISSASIDA XARAKTER VA RUHIYAT IFODASI

  Authors: Safarova Dildora

 33. “СОРОК ХАДИСОВ” (“АРБАИН КИРК ХАДИС”) – КУДА БОЛЕЕ СЛОЖНОГО ТИПА

  Authors: Махамедова Гулрух

 34. THE SUBSTANTIVE "LIFE" AMONG THE CULTURAL CONCEPTS OF THE WORKS OF E. M. REMARQUE

  Authors: Khoshimova Shoira

 35. HOZIRGI DAVR TALABI ASOSIDA INGLIZ TILINI O‘QITISH JARAYONIDA TURLI TAMOYILLAR VA METODLARNING O‘RNI

  Authors: Mustafayeva Sojida Ulashevna

 36. TALABALARNING O’QUV JARAYONINI SHAKILLANTIRISHDA KOMPYUTERLI O’QITISH TEXNOLOGIALARINI O’RNI

  Authors: Xolmurzayev A.A.; Toxirov I.X.

 37. ТAЛAБАЛAРНИНГ ОЛИМПИAДA ВA ТAНЛОВЛAРДA ИШТИРОКИ ОРҚAЛИ ГРAФИКA ФAНЛAРИДAН МУСТAҚИЛ ИШЛAРНИ ФAОЛЛAШТИРИШ

  Authors: Кадиров Мурод Юсупович

 38. SOTSIAL MANIPULYATSIYA FENOMENI VA INFOSFERA

  Authors: Saidova Maftunaxon

 39. MEDIATA’LIM – YOSHLARNI SALBIY AXBOROTLARDAN HIMOYA QILISHNING MUHIM OMILI

  Authors: Karshiyev Baxtiyar Egamkulovich

 40. ERON JAMIYATIDA XOTIN-QIZLAR HUQUQLARI UCHUN KURASH: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI (XX-XXI asr boshlari)

  Authors: Shadmanova S.B.; Qo‘Chqorov Temirbek Bahromjon O‘G‘Li

 41. SIYOSIY INTEGRATSIYANI SHAKLLANTIRISHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI

  Authors: Qo‘Ysinova Fazilat Oripovna

 42. ALOUDDIN ATOMALIK JUVAYNIYNING “TARIXI JAHONGUSHOY” ASARI XORAZMSHOHLAR DAVLATI TARIXIGA OID MUHIM MANBA

  Authors: Maxmudova Aziza Nosirovna

 43. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DINIY TA’LIM VA UNING HUQUQIY ASOSLARI

  Authors: Rashidov Firuz Tuyg‘Unovich

 44. FALSAFIY DUNYOQARASH BARCHA EZGU-NIYATLARNI AMALGA OSHIRUVCHI MA’NAVIY KUCHDIR

  Authors: Jumanova G.I.; Sherboyev S.P.

 45. O‘ZBEKISTON TASHQI SIYOSATI: MILLIY MANFAATLARGA ASOSLANGAN FAOL VA PRAGMATIK YO‘L

  Authors: Saidolimov Saidxon

 46. KOMIL IKROMOV IJODIDA VATAN MAVZUSI VA MUAMMOLARINING BADIIY AKS ETISHI

  Authors: Akbarov O.A.

 47. BOSHQARUV REGLAMENTINI TASHKIL ETISHDA AXLOQIY TAMOYILLARNING O‘RNI

  Authors: Shakarov O‘.B.

 48. O'ZBEK VA TURK ERTAKLARIDA "YAXSHILIK" KONSEPTINING IFODALANISHI

  Authors: Abduqayumova Shaxnoza Abdufattoyevna

 49. СВОЙСТВА УРОВНЕЙ СКАНДИЯ В КРЕМНИИ

  Authors: Султанов Н.А.; Мирзажонов З.; Юсупов Ф.Т.; Ахмаджонов М. Ф.

 50. CONJUGATED METHOD FOR STUDYING THE BASICS OF THE THEORY OF THE COURSE "DRAFT GEOMETRY"

  Authors: Kodirov Murodjon Yusupovich

 51. PERSPECTIVE DETERMINATOR METHOD

  Authors: Kodirov Murodjon Yusupovich

 52. DETERMINATION OF GEOMETRIC PARAMETERS OF PREVIOUSLY UNTREATED ZONES

  Authors: Mukhlisa Mukhtoralievna Rustamova

 53. ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ МОДЕЛЬ СУРХАНДАРЬИНСКОГО МЕГАСИНКЛИНАЛА

  Authors: Дононов Жасур Урал Ўғли; Шамсидинова Гулзода Урал Қизи

 54. ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРШНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА ЗАГОТОВКИ

  Authors: Қосимова Замира; Акрамов Мухаммадали; Рубидинов Шохрух; Омонов Абдуқаххор; Олимов Анвар; Юнусов Мухаммадюсуф

 55. РАСЧЕТ КАРКАСА МИНИЛОПАСТЕЙ ВЕТРОТУРБИНЫ С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИЛ

  Authors: Абдуллаев Шухрат Ахмаджонович

 56. INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT

  Authors: Botirov Alisher Akhmadjon Ugli; Turgunbekov Akhmadbek Makhmudbek Ugli

 57. DETERMINATION OF THE SOWING MOMENT IN THE SLOPE OF THE FLYER

  Authors: Muradov Akramjon Abdusattarovich; Rakhimberdiyev Dilmurod Obidkhon Ogli; Bakhriddinov Mukhriddin Shukhratjon Ogli

 58. FARG’ONA VILOYATI PAXTA TERISH MASHINALARINING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARGA INTEGRATSIYASINI TADQIQ QILISH

  Authors: Toshmatova Abdullayeva Dona

 59. CONDUCTING RESEARCH ON IDENTIFICATION AND ELIMINATION OF ERRORS ARISING WHEN PROCESSING COMPLEX SHAPED PARTS ON CNC MACHINES

  Authors: Karimov Ravshan Khikmatulaevich

 60. TABIIY IPAKDAN TIKUV IPLARINI ISHLAB CHIQARISH

  Authors: Axmedov Jahongir Adxamovich; Sabirov Qо‘Zivboy Erkinovich; Ermatov Shavkat Qulmatovich; Shamsiyev Jahongir Komil O'G'Li

 61. BUXORO VILOYATI SUG'ORILADIGAN O'TLOQI ALLYUVIAL TUPROQLARINING UMUMIY FIZIK XOSSALARI

  Authors: Abdullayeva Xumora Boybori Qizi; Maxkamova Dilafroz Yuldashevna; Isxoqova Shoira Mirsodiqovna

 62. PROSPECTS OF RIVAROXABAN USE IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE

  Authors: Buvamukhamedova Nasiba Tokhirovna; Jabbarov Ozimbay Otakhanovich; Mirzayeva Gulchekhra Fayzullaevna; Madazimova Dilrukh Khayatjanovna

 63. GOUTY NEPHROPATHY: DIAGNOSIS, TREATMENT APPROACHES

  Authors: Mirzayeva Gulchehra Fayzullaevna; Jabbarov Ozimbay Otakhanovich; Tursunova Laylo Dilshatovna; Buvamukhamedova Nasiba Tokhirovna

 64. INSON SO‘LAGINING KRISTALLOGEN XUSUSIYATLARINI BAHOLASH

  Authors: Nasirov M.X.; Tolaboyev D.X.; Yulchiyev I.I.

 65. HUDUDIY IQTISODIY-EKOLOGIK TIZIM TAVSIFI VA UNING BARQARORLIGI

  Authors: Raxmonazarov Paxlovon Yigitalievich

 66. TANDA TUKLI KOSTYUMBOP AVRLI GAZLAMA ISHLAB CHIQARISH MEHNAT MAXSULIDIR

  Authors: Umarova Munavvar Omonbekovna

 67. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ВЫРЕЗНЫХ МАШИН С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ИНТЕГРИРОВАННЫМ ДИЗАЙНОМ

  Authors: Абдуллаев Шухрат Ахмаджонович

 68. ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВЯЗУЩЕЗАГУЩАЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ

  Authors: Умурова Шаҳодат Шавкатовна

 69. DEVELOPMENT OF LINGUISTIC HERMENEUTICS AT THE PRESENT STAGE (BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND UZBEK TEXTOLOGY)

  Authors: Yulbarsova U.M.

 70. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

  Authors: Курбонов Саидкомил Саибахромович

 71. KOSTYUMBOP AVRLI TUKLI GAZLAMANING O‘ZIGA XOSLIGI

  Authors: Umarova Munavvar Omonbekovna; Siddikov Patxillo Siddiqovich; Ergashova Gulizebo Normurod Qizi

 72. STANDART KO‘RINISHDAGI IZOTROP JISMLARNING O‘TKAZUVCHANLIGI

  Authors: Tolaboyev D.X.; Abdullayev Sh.Sh.; Xidirov D.Sh.

 73. СУЩНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

  Authors: Нурмонова Зебо

 74. СИСТЕМА ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА В УЗБЕКИСТАНЕ

  Authors: Азизова Зироат Баходировна

 75. CHINA'S POLITICAL AND ECONOMIC DIPLOMACY IN THE MIDDLE EAST

  Authors: Muhammadsiddiqov Muhammadolim

 76. KORPORATSIYA IJRO ORGANLARINING FIDUTSIAR MAJBURIYATLARI QIYOSIY HUQUQIY TAHLILI

  Authors: Imomniyozov Doniyorbek Baxtiyor Ogli

 77. OFITSERLAR HARBIY-O‘QUV TARBIYASIDA HARBIY TA’LIM

  Authors: Mirzaliyev Zoxidjon Rayimaliyevich

 78. UNIVERSITET TALABALARINI IJTIMOIY-SHAXSIY KOMPETENTLARINING SHAKLLANISHI

  Authors: Ubaydullayeva Vazira Patchaxanovna

 79. BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIGA OLMOSH SO‘Z TURKUMINI O‘RGATISH TEXNOLOGIYALARI

  Authors: Xakimova Zulayho Alisher Qizi

 80. IMPROVING THE LEARNING PROCESS THROUGH PROBLEM SITUATIONS IN PEDAGOGICAL ACTIVITY

  Authors: Rakhmonova Zarnigor Abdukodir Kizi; Egamberdiev Oyatillokh Alisher Ugli; Sotvoldiyeva Orzigul Marufjon Kizi

 81. ZAMONAVIY DAVRDA FUQAROLIK JAMIYATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

  Authors: Jumayev Аbdumumin Fayzievich

 82. REFORMING THE TEACHING OF PHILOSOPHICAL SCIENCES IN THE PERIOD OF THE FORMATION OF THE THIRD RENAISSANCE THE NEED FOR A NEW UZBEKISTAN

  Authors: Mustafayev Ulash Utayevich; Mustafayeva Sojida Ulashevna

 83. ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND THEIR APPLICATION

  Authors: Khudoyarova Ziyoda Maratovna; Kurbanova Nigora Nematovna

 84. CONTEMPORARY ISSUES IN SPACE TECH LAW: BATTLE BETWEEN SATELLITES AND TELESCOPES

  Authors: Ammar Younas; Kinza Fatima; Toshpulotov Shokhijakhon

 85. MILLIY ARXITEKTURA YODGORLIKLARIDA SHARQONA BEZAKLARNING O’RNI

  Authors: Shodiyeva M.X.

 86. O‘ZBEKISTONDA TA’LIMNING VUJUDGA KELISHI VA TARAQQIYOT BOSQICHLARI

  Authors: Mirzayev Sardor Amrullayevich; Choriyeva Mehribon Baxtiyorovna

 87. IS’HOQXON TO‘RA IBRAT SHOIR VA OLIM, NOSHIR VA PEDAGOG, DIN ARBOBI VA TARJIMON

  Authors: Ro‘Ziyeva Nasiba Kenjayevna

 88. OʻYINLI TEХNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O‘QUVCHILARNING BILIM, KO‘NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH (CHIZMACHILIK FANI MISOLIDA)

  Authors: Sindarova Shoxista Maxammatovna

 89. FE’L SO‘Z TURKUMLARIGA OID SO‘ZLARDA DARAJALANISH

  Authors: Shermatova Gulnoza Djumakuziyevna

 90. ALISHER NAVOIYNING “HAYRAT UL-ABROR” DOSTONIDAGI HIKOYATLARDA ORIFLAR TIMSOLI

  Authors: Nazarova Hilola

 91. FUNCTIONS OF PHRASEOLOGICAL COMPOUNDS IN LANGUAGE LEXICAL LAYER

  Authors: Makhamadaliyeva Nilufar Baxadirovna

 92. FARG‘ONA VILOYATI SHAHAR VA TUMANLARI MADANIYAT VA ISTIROXAT BOG‘LARINI “NUR ARXITEKTURASI” USULIDA LANDSHAFT DIZAYNI ELEMENTLARI ORQALI LOYIHALASH

  Authors: To‘Xliboyev B.S.

 93. RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING XALQARO MUNOSABATLARDA TUTGAN O’RNI VA ROLI

  Authors: Tursunmuratov T.M.; Dodobaev A.M.

 94. MULTIMODAL USULIDA TASHISHLARNING MAMLAKAT VA MINTAQALAR RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI

  Authors: Ergashev B.; Samatov G.; Burxanov J.Kodirov J.

 95. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

  Authors: Нишанова Нозимахон Махмудовна

 96. CHARACTERISTICS OF NATURAL TEACHING METHODOLOGНY

  Authors: Karimova Sevara

 97. INNOVATIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHER

  Authors: Madaminova Darmonjon Rajabovna

 98. SHARQ MUTAFAKKIRLARI MUSIQA MEROSINING TARBIYAVIY IMKONIYATLARI TO’G’RISIDA

  Authors: Matyakubov Ergash Gayibayevich

 99. AN OVERVIEW OF HEALTH TOURISM WITHIN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN’S TOURISM STRATEGY

  Authors: Omonova Nilufar Rahmon Kizi; Djurayeva Nafisa Baxodirovna

 100. IMPORTANCE OF THE PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL USE OF STORY ROLЕ-PLAYS IN PRIMARY SCHOOL AT NATIVE LANGUAGE LESSONS

  Authors: Abdunazarova Zaynab Almurod Kizi

 101. MUHAMMAD YUSUF SHE’RLARIDA ONA LINGVOKONSEPTI VA LINGVOPOETIKASI

  Authors: Tojimatov Rasuljon G'Anijonovich; Tojimatova Madinabonu Umidjon Qizi; Holmurodova Nigora G'Anijonovna; Odilov Muhammadrizo Lazizjon O'G'Li

 102. ZAKI VALIDIYNING TURKISTON ILMIY SAFARI(1913-1914)GA OID TADQIQOTLARI

  Authors: Xujayev Muminjon Isoxonovich

 103. FUQAROLIK-HUQUQIY MUNOSABATLARDA DAVLAT ISHTIROKI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MISOLIDA)

  Authors: Asadov Shahriddin Faxriddin O‘G‘Li

 104. ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

  Authors: Турсунмуратов Т.

 105. ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА У ЮНОШЕЙ С ТРОМБОЦИТОПАТИЕЙ

  Authors: Нурова Замира Аннакуловна; Шарофиддинов Камолиддин Шарофиддинович; Ташпулатов Фаррух Эркинович; Киличев Жасурбек Файзуллаевич

 106. O‘ZBEKISTONNING JANUBIY HUDUDLARIDA TABIIY EKOLOGIK MUAMMOLLARNI FIZIK TADQIQOT USULLARI

  Authors: To‘Rayev Ergash Yuldashevich; Niyazova O.A.; Haydarova Muharram

 107. FLAVANOIDLAR VA ULARNING LIPID ALMASHINUVIGA TAʼSIRI

  Authors: Nasrullayeva Oygul Xoʻdayor Qizi

 108. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК PbSe В ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА

  Authors: Сулаймонов Хусанбой Маннопович

 109. THE WAY OF INDEPENDENT DEVELOPMENT A KEY FACTOR OF NATIONAL REVIVAL AND PROGRESS OF UZBEKISTAN

  Authors: Norbutayev Islombek Musurmonovich

 110. LINGUISTIC FEATURES OF THE TRANSLATION OF PEDAGOGICAL TERMS INTO ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

  Authors: Yusupova Shakhnoza Akhrol Kizi

 111. LINGUISTIC FEATURES OF THE TRANSLATION OF PEDAGOGICAL TERMS INTO ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

  Authors: Yusupova Shakhnoza Akhrol Kizi

 112. TА`LIM JАRАYONIDА OʼQUVCHI-YOSHLАRNI IJODIY FIKRLАSHGА OʼRGАTISHNING TАSHKILIY-HUQUQIY АSOSLАRI

  Authors: Rasulova Fotima Farxotovna

 113. TEACHING LINE MODELS AND SOLUTIONS WITH THEIR PROGRAMMING SYSTEMS

  Authors: Kholikulov Bekzod Jovliyevich

 114. INTERACTION OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW AND DIGITALIZATION

  Authors: Ismatov Azimjon Utkir Ugli

 115. THE USE OF INTERACTIVE TECHNIQUES IN TEACHING AUSTRALIAN MATTER

  Authors: Tolepov Ernazar Tangatar Oglu

 116. DANTENING “ILOHIY KOMEDIYA” VA ABDULLA ORIPOVNING “JANNATGA YO‘L” ASARLARIDA UMUMINSONIY G‘OYALAR

  Authors: Botirova Rayxona

 117. MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY ALOQALARNING YO’LGA QO’YILISHI (SURXON VOHASI MISOLIDA)

  Authors: Normamatova Pardaxol Ochildiyevna

 118. VATANIM SURATI

  Authors: Ahmedova Umidaxon Yodgorjon Qizi; Axmedova Mashhuraxon Ulug‘Bek Qizi

 119. INGLIZ TILINI O’QITISHDA TALABALARNI “GIMKIT” ORQALI BAHOLASH VA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISH

  Authors: Karimov Marufjon

 120. O’ZBEK TILIDA SINONIMIYA TALQINI

  Authors: Polvonova Bashorat Mirobijonovna

 121. SAUDIYA ARABISTONDAGI O`ZBEK (TURKISTONLIK)LARGA DOIR TARIXIY JARAYONLAR

  Authors: Mamarajabov Bobir Normomin Og‘Li

 122. O‘ZBEKISTONDA MILLATLARARO TOTUVLIKNI TA’MINLASHINING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY ASOSLARI

  Authors: Djurayeva Ulmas Chariyevna; Yoqubov Sherzod Nabi O‘G‘Li

 123. BO`LAJAK MAKTAB O‘QITUVCHILARINI INNOVATSION KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

  Authors: Xamdamov Nurali Gofurovich; Xamroyeva Dilnavoz Gofur Qizi

 124. OYXONIM TARIXIY SHAHRI

  Authors: Aminiy Muhammad Koziym

 125. PEDAGOGICAL CONCEPT OF WRITERS AS A MEANS OF ENRICHING THE PEDAGOGICAL PROCESS

  Authors: Abdulvohidov Elyor

 126. THE ROLE OF WOMEN IN UZBEKISTAN’S DEVELOPMENT

  Authors: Ibragimova Komila Olimjon Kizi

 127. HUB PILOTING

  Authors: Aripova Elena Azizovna

 128. FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI (italyan tilidagi iboralar misolida)

  Authors: Xudoyqulov Behzod

 129. HETEROSTRUCTURES OF ANTIMONIDE-BASED SEMICONDUCTORS

  Authors: Muminov Islombek Arabboevich; Akhmedova Shalola Yunusali Kizi; Sobirjonova Dilnoza Akhmadjon Kizi; Khomidjonov Doniyorjon Kahramonjon Ugli

 130. PIROTEXNIKA VOSITALARNINI JAMOAT XAVSIZLIGIGA TAʼSIRI

  Authors: Ochilov Istam Nabiyevich; Abdurasulov Abdulaziz Abdulatif Oʻgʻli; Ibotov Qobiljon Nurilla Oʻgʻli

 131. SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARI MAHALLALARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK RIVOJLANISHINING AYRIM JIHATLARI XUSUSIDA (Tarixiy tahlil)

  Authors: Mo‘Minov O‘Lmas

 132. НЕМИС ТИЛИ БАДИИЙ АСАРЛАРДА ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ СТРУКТУРАЛ СЕМАНТИК ТАДҚИҚИ

  Authors: Ҳамраева Муаттар; Зулхонов М.Ж.

 133. ПЕРВЫЕ ЗАДАТКИ РЕЧИ У РЕБЁНКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  Authors: Дедаханова Мухайё Муталлиевна

 134. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА – РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН В СЕМЬЕ

  Authors: Шаякубов Шомансур Шакабилович

 135. О ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЕ

  Authors: Носиров Кодиржон Носирович

 136. PISUM SATIVUM L. THE ROLE OF IN CROP ROTATION

  Authors: Amonova Gulshan Rustam Kizi; Esanov. Husniddin Kurbonovich