ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘ZBEKISTONDA TA’LIMNING VUJUDGA KELISHI VA TARAQQIYOT BOSQICHLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 672-677

Keywords : Taraqqiyot; ta’lim; bosqich; isohot; pedagog; yosh-avlod;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yangi O‘zbekiston islohotlarining bosh maqsadi – ta'lim tizimida kreativ fikrlaydigan pedagoglarni innovasion ta'lim texnologiyalari asosida faoliyat yurtishdan iborat ekan, bu jarayonlarni o‘rganib tahlil qilish, xulosa chiqarish lozim. Maqolada ta'limning vujudga kelishi va taraqqiyot bosqichlari xususida so‘z yuritilgan.

Last modified: 2021-12-27 21:27:07