ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

OʻYINLI TEХNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O‘QUVCHILARNING BILIM, KO‘NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH (CHIZMACHILIK FANI MISOLIDA)

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 686-691

Keywords : Diqqat; xotira; nutq; tafakkur; qiyoslash malakasi; chog‘ishtirish; o‘xshashini topish; faraz; xayol; ijodiy qobiliyat; empatiya; refleksiya; optimal yechimni topa olish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada o‘yinli teхnologiyalarni didaktik maqsadi, bilimlar doirasi, bilish faoliyati hamda amaliy faoliyatdagi muhim jihatlari haqida fikr bildiriladi.

Last modified: 2021-12-27 21:31:02