ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SHARQ MUTAFAKKIRLARI MUSIQA MEROSINING TARBIYAVIY IMKONIYATLARI TO’G’RISIDA

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 746-753

Keywords : Mutaffakir-olim; musiqashunoslik; san’at; ilmiy meros; ta’lim va tarbiya; ta’lim.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada sharq mutafakkir, olimlarining musiqa sohasidagi ilmiy izlanishlari, olib brogan ilmiy tadqiqotlari, musiqa san'atiga qo'shgan hissalari, fikr-mulohazalari bayon etilgan. Shuningdek, buyuk mutafakkirlarning musiqaning tarbiyaviy ahamiyati to'g'risidagi fikrlari, tahlillari, ilmiy meroslari keltirilgan.

Last modified: 2021-12-27 21:47:39