ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI (italyan tilidagi iboralar misolida)

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 945-951

Keywords : lingvokulturologiya; xalq mentaliteti; madaniyat fenomeni; madaniy omil; madaniy qadriyat; qiyosiy lingvokulturologiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Lingvomadaniy tahlil ijtimoiy hayot darajasining tildagi aks etishini o'rganishda ham aktiv qo'llaniladi. Jumladan, tildagi frazeologik birliklar til egasi hisoblangan xalqning ma'naviy madaniyati, urf-odati, kasbi, yashash joy va tarkibi, intilishi, voqelikka munosobati bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu maqolada iboralarning lingvomadanaiy xususiyatlari tahlil qilinadi.

Last modified: 2021-12-28 14:37:09