ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA ÖZ YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 155-171

Keywords : Konuşma; öz yeterlik; İngilizce öğretmeni adayı; etkili konuşma;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu araştırmanın amacı İngilizce öğretmeni adaylarının konuşma öz yeterliklerini çeşitli değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi, anne öğrenim düzeyi, baba öğrenim düzeyi, akademik başarı) açısından incelemektir. Araştırma tarama yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmada örneklem basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 161 İngilizce öğretmeni adayı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Katrancı ve Melanlıoğlu'nun (2013) geliştirdiği “Öğretmen Adayları İçin Konuşma Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “topluluk önünde konuşma”, “etkili konuşma”, “konuşma kurallarını uygulama”, “konuşma içeriğini düzenleme” ve “konuşmasını değerlendirme” adlı beş alt boyut ve 25 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda İngilizce öğretmeni adaylarının konuşma öz yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca erkek İngilizce öğretmeni adaylarının topluluk önünde konuşma öz yeterliklerinin kadın İngilizce öğretmeni adaylarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir ve İngilizce öğretmeni adaylarının konuşma öz yeterliklerinde sınıf düzeyinin belirleyici bir unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Last modified: 2022-06-16 20:28:33