ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Farklı Tuzluluk Seviyelerinde Aspir’de (Carthamus tinctorius L.) Çimlenme, Antioksidan Enzim Aktiviteleri ve Biyokimyasal Bileşenlerin Değişimi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 185-194

Keywords : Çimlenme; Lipid peroksidasyon; Oksidatif stres; Protein; Tuz stresi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mevcut çalışma Dinçer ve Olas aspir çeşitleri kullanılarak 5 farklı tuz (NaCl) konsantrasyonunda (0, 50, 100, 150 ve 200 mM) 14 gün boyunca yapılmıştır. Çeşitlerin tuzluluk şartları altında çimlenme oranları ve fideciklerdeki antioksidan enzim aktiviteleri (SOD, CAT, POD ve APX) ve biyokimyasal değişiklikler (protein and MDA) belirlenmiştir. Tuz konsantrasyonu arttıkça çimlenme oranı azalmış ve her iki çeşit için çimlenme oranındaki en yüksek düşüş %34 ile 200 mM tuz konsantrasyonunda gözlenmiştir. Süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi düşük tuz konsantrasyonlarında artmış fakat Dinçer çeşidinde 100 mM ve Olas çeşidinde 150 mM tuz konsantrasyonlarında SOD aktivitesinin azaldığı gözlenmiştir. Dinçer ve Olas çeşitlerinde katalaz (CAT) ve askorbat peroksidaz (APX) aktivitesi, malondialdehit (MDA) ve hidrojen peroksit (H2O2) miktarlarının tuz konsantrasyonlarına bağlı olarak arttığı fakat toplam çözünebilir protein içeriğinin ise azaldığı belirlenmiştir. Peroksidaz (POD) aktivitesi aspirde tuz stresine bağlı olarak önemli bir değişim göstermemiştir. Aspirde tuz stresi sonucu çimlenme yüzdesindeki azalma CAT, MDA ve H2O2 ile negatif, çözünür protein miktarı ile pozitif korelasyon göstermiştir. SOD aktivitesindeki değişim ise POD, CAT, MDA ve H2O2 ile pozitif korelasyonları göstermiştir. Mevcut sonuçlar, aspirin tuzluluk toleransını regüle etmek için fideciklerdeki antioksidan enzim aktiviteleri ve biyokimyasal içeriklerdeki değişimler hakkında yararlı olacaktır.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00