ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ta’limda innovatsion metodlarning sifatli ta’limdagi tutgan o’rni

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 633-638

Keywords : innovatsiya; pedagogik texnologiya; pedagogik loyiha; didaktika; interfaol ta’lim; muammoli vaziyat; yo’naltiruvchi matn; loyiha; rolli o’yinlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada asosan bugungi zamonning mehnat bozori va malaka talablarining muhandis kadrlarga qo'ygan talabini bajarishda innovatsion metodlarning o'rni juda yuqori sanaladi. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasi o'sishiga olib keluvchi metodlar haqida tahlil va tadqiqotlar yoritilgan.

Last modified: 2023-01-31 02:35:16