ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Control, Navigation and Communication Systems >>

Vol.4, No.44

Publisher: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

Publishing Date: 2017-06-16

 1. ОЦІНКА ВПЛИВУ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ТЕПЛОВОЛОГІСНИЙ СТАН ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПРИ АВТОМАТИЧНОМУ КЕРУВАННІ ПАРАМЕТРАМИ МІКРОКЛІМАТУ ТЕПЛИЦІ

  Authors: О.Б. Борщ;В.В. Борщ

 2. РОЗРОБКА КОНТРОЛЕРА ДЛЯ ОБЕРНЕНОГО МАЯТНИКА НА БАЗІ МЕТОДУ НАБЛИЖЕНОЇ ЛІНЕАРИЗАЦІЇ

  Authors: М.М. Гонтар;Д.М. Нелюба

 3. DESIGN, IMPLEMENTATION AND TEST A MODEL OF AN ELECTRICAL ELEVATOR CONTROLLED USING PLC

  Authors: В.П. Дорогобід;М.К. Бороздін;Ахмед Альзубайді

 4. ПОРІВНЯННЯ ТА ВИБІР ВИСОКОВОЛЬТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ БУРОВИХ УСТАНОВОК

  Authors: Н.В. Єрмілова;С.І. Калов

 5. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ОПЕРАЦИЙ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ

  Authors: В.В. Лимаренко;І.П. Хавіна;О.М. Рисований

 6. АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ МЕТАЛА ПО СЕКЦІЯХ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ МАШИН НЕПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК

  Authors: А.М. Мінтус

 7. ОБРОБКА ДАНИХ ВТОРИННИХ СИСТЕМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

  Authors: А.І. Обод

 8. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ ВІТРОГЕНЕРАТОРА З МЕТОЮ ЗБІЛЬШЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ВІТРОВИКОРИСТАННЯ

  Authors: О.О. Саковець

 9. ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЦЕНТР-РАДИУС ЗНАЧЕНИЙ ГАММА-ФУНКЦИИ, НЕПОЛНОЙ ГАММА-ФУНКЦИИ, БЕТА-ФУНКЦИИ И ДИГАММА-ФУНКЦИИ

  Authors: В.Ю. Дубницький;А.М. Кобилін;О.А. Кобилін

 10. МОДЕЛІ МАТЕМАТИЧНИХ БЛОКІВ ДИСКРЕТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ КОНТРОЛЕРІВ

  Authors: О.Б. Одарущенко;О.М. Одарущенко;В.О. Бутенко;В.В. Москалець;О.Ю. Стрюк

 11. СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ТЕМАТИКА ТВОРЧОЇ РОБОТИ НА ОЛІМПІАДІ З WEB-ТЕХНОЛОГІЙ ТА WEB-ДИЗАЙНУ

  Authors: О.А. Глібко;О.Г. Сімонова;Л.М. Савченко

 12. ВЕРОЯТНОСТНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КАМПУСНОЙ СЕТИ

  Authors: Є.А. Дружинiн;І.В. Шостак;О.О. Лисенко

 13. КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

  Authors: Н.І. Кім;А.М. Денисенко;А.Р. Тріщ

 14. ВАРИАНТНЫЙ СИНТЕЗ ИЕРАРХИИ СТРУКТУР ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

  Authors: В.В. Косенко;Р.В. Артюх;А.І. Роговий

 15. РАСПОЗНАВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

  Authors: Г.А. Кучук;Б.Г. Саатсазов

 16. МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ ПОЛЕЗНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

  Authors: Д.Е. Лисенко

 17. ПОРТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КОМПРЕССОРОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

  Authors: Ю.І. Мерзлікіна;К.А. Дядюра

 18. ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА КОННЕКЦИОНИСТСКОЙ ПАРАДИГМЕ

  Authors: Ю.В. Паржин

 19. МОБИЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА «МУЛЬТИКОПТЕР–СЕНСОРНАЯ СЕТЬ» В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ BIG DATA

  Authors: В.О. Радченко;Д.О. Руденко;В.М. Ткачов;В.В. Токарєв

 20. USE OF THE CONCEPT OF FUNCTIONAL RESERVE IN ORDER TO PROVIDE QUALITY ASSURANCE OF WEB SERVICES

  Authors: Ю.Д. Свистунов;Н.В. Лукова-Чуйко

 21. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ НАБОРОВ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

  Authors: О.А. Смірнов;І.А. Лисенко

 22. АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НЕРЕЛЯЦІЙНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ

  Authors: О.М. Тарасюк;К.П. Таранова;А.В. Горбенко

 23. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ

  Authors: В.О. Темніков

 24. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ СХОВИЩА ДАНИХ У ВУЗЛАХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА

  Authors: В.Ф. Третяк;А.А. Пашнєва

 25. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ ПЛОЩАДИ ТАЯНИЯ ЛЕДНИКОВ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

  Authors: І.Б. Туркін;О.С. Бутенко

 26. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО МЕТОДУ СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ, ЩО ОТРИМАНО З БОРТОВИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

  Authors: В.Г. Худов;О.М. Маковейчук;І.А. Хижняк

 27. ПАСИВНІ РАДІОЛОКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОРОЗМІРНИХ ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СИГНАЛІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

  Authors: Д.В. Шимонець;О.Л. Лугина;М.Ю. Харьков;І.В. Нечитайло;Г.В. Худов

 28. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

  Authors: С.І. Шматков;Н.Г. Кучук;Ж.О. Коломієць

 29. FILTERING AND FORECASTING SIGNALS ALGORITHM BASED ON EXPONENTIAL BROWN’S FILTER

  Authors: Б.Р. Боряк;А.М. Сільвестров

 30. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМА ГЕРЦЕЛЯ И СПОСОБА АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЛОЖНЫХ СИГНАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТОНОВ СИГНАЛА

  Authors: С.Г. Веклич

 31. ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ АКТИВНОГО РАДІОМАСКУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ У ОПЕРАТИВНОМУ РАЙОНІЗ УРАХУВАННЯМ ДІЇ ПОВІТРЯНИХ ЗАСОБІВ РАДІОРОЗВІДКИ ПРОТИВНИКА

  Authors: О.М. Іохов;В.Г. Малюк;К.М. Ткаченко

 32. МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ РЕМОНТНОГО ОРГАНУ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

  Authors: О.О. Пучков;І.М. Гиренко

 33. ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СТАРТУ ПЛАЗМОВОГО ПАЛЬНИКА ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО КЕРУВАННЯ ВИХОДОМ У РОБОЧИЙ РЕЖИМ ПРИСТРОЇВ СУПУТНИКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

  Authors: О.В. Шульга;О.В. Шефер