ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Journal of the Faculty of Theology) >>

Vol.4, No.2

Publisher: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Publishing Date: 2017-12-01

 1. KUR'ÂN- TARİH İLİŞKİSİ ÜZERİNE On the Qur’an-History Relationship

  Authors: Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ

 2. PROBLEMATİK OLARAK TANRI’NIN SIFATLARINA BÜTÜNCÜL BAKIŞ A Holistic Approach to the Attributes of God as a Problematic Issue

  Authors: Hasan PEKER

 3. ORTADOĞUDA Şİİ-SÜNNİ SAVAŞININ KUR’ÂNÎ DAYANAKLARI In the Middle East, the Qur’anic Basis of the Shia-Sunni War

  Authors: Ahmet ÖZ

 4. İSLAM FİLOZOFLARINA GÖRE FELSEFEDEN ÖNCE ÖĞRENİLMESİ GEREKEN İLİMLER Sciences That Must be Learned Before Philosophy According to Islamic Philosophers

  Authors: Muharrem ŞAHİNER

 5. İSLÂM HUKUKUNDA DEVLET BAŞKANLIĞI VE MEŞRU DEVLET BAŞKANINA İSYAN SUÇU VE CEZASI The Head of State in Islamic Law and The Penalty of Committing Revolt Against The President of The Legitimate State

  Authors: Üzeyir KÖSE

 6. HZ. ÖMER’İN YÖNETİM İLKELERİ Hz. Omar’s Administrative Principles

  Authors: Ömer CİDE

 7. Anlamsal ve Yapısal Açıdan İslamî ve Edebî Süsleme Sanatları Embellishment (İslamic & Poetic) Between Form and Content

  Authors: Ahmad Shaikh Husayn

 8. İMAM EŞ’ARÎ’NİN “KELÂM”INDA MARİFETULLAH Knowledge of God in the Kalam of Imam Ash’ari

  Authors: Mehmet ŞAŞA

 9. DEYLEMÎ’NİN ALLAH İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLARA YAKLAŞIMI Deylemî’s Approach Toward Some Notions Relating to Allah

  Authors: Mehmet Mübarek ÇELİK

 10. İSLAM ÖNCESİ ARAP AİLE YAPISININ HZ. PEYGAMBER VE HADİSLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Effects Of Pre-Islamic Family Structure Of The Arab On The Prophet Muhammad And Hadiths

  Authors: Zeynep Canan KOÇAK

 11. RİVÂYET TEFSİRİ YÖNTEMİNİN GELİŞİMİ AÇISINDAN İBNU’L-CEVZÎ’NİN ZÂDU’L-MESÎR ADLI ESERI Ibn Al-Jazwi’s Work Zadu’l Masir In Terms of Progress of Tafsir bil Riwaya Method

  Authors: Murat ORAL

 12. YAHYA B. YAHYA EL-LEYSÎ VE MUVATTA RİVAYETİ Yahya b. Yahya el-Leysî and His Muwatta Narration

  Authors: Abdulbaki DURMAZ

 13. KABUL İLE RED ARASINDA NÜZÛL’ÜN TEKRARI MESELESİ– I The Problem of Nozul’s Repetition Between the Recognition And The Denial – I

  Authors: Enes TEMEL