ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destansı Hikayesinin Transaksiyonel Analizi

Journal: Humanistic Perspective (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 71-88

Keywords : Dede Korkut Kitabı; İletişim; Transaksiyonel Analiz;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Araştırma, Dede Korkut kitabında yer alan Dirse Han Oğlu Boğaç Han destansı hikâyesindeki ilişkilere ve iletişim ortamına odaklanmaktadır. Araştırmanın amacı; hikayedeki ilişki ve iletişimlerin Transaksiyonel Analiz kavramlarına dayalı yöntemle ele alarak analiz etmektir. Analizler sonucunda; hikâyenin transaksiyonel analiz açısından yetişkin ego durumunun iletişim durumlarında hakim orana sahip olduğu belirlenmiştir. Ana-baba ego durumundan gerek duyuldukça yararlanıldığı, çocuk ego durumuna ise daha az başvurulduğu görülmektedir. İletişim analizinde hikâyede, örtük transaksiyonlardan daha çok tamamlayıcı transaksiyonların yaygın olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Eşler arası ilişkiler ve kadınların kaynak olduğu iletişim durumları, transaksiyonel analiz açısından sağlıklı ilişkiler barındırdığı belirlenmiştir. Çapraz transaksiyonlara ise beyler arası ilişkilerde rastlanılmaktadır. Bu iletişim durumu, beyler arasındaki statü farklılıklarına bağlı güç mücadelesinin eşlik etmesiyle açıklanabilir. Elde edilen bulgular sonucunda; hikayedeki Türk kültür yapısının, sağlıklı iletişim iklimi barındırdığını ortaya koymaktadır. Dede Korkut Kitabı'nın farklı sosyal bilim dallarının yöntem ve teknikleriyle incelenerek, muhtevasındaki farklı zenginliklerin açığa çıkarılabileceği hipotezini güçlendirmiştir.

Last modified: 2020-03-26 07:20:45