ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Nakil İşleminin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W. 1792)'nın Bazı Kan Parametre Değerleri Üzerine Etkileri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.5, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 187-193

Keywords : Gökkuşağı alabalığı; balık nakli; stres; kan parametreleri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, gökkuşağı alabalığının, kan sodyum (Na), potasyum (K), klorür (Cl), üre, ürik asit ve kan üre azotu (BUN) düzeylerine nakil işleminin etkileri araştırıldı. Bu amaçla, Keban'da bulunan özel bir alabalık üretim tesisinden, ortalama ağırlığı 40,5±0,5 g ve ortalama uzunluğu 15,6±0,13 cm olan 90 adet balık, Devlet Su İşleri (DSİ)' nin Keban Su Ürünleri Üretim Tesisine nakil edildi. Nakilden hemen sonra (t0 grubu), nakilden 12 saat sonra (t12 grubu) ve nakil işlemi uygulanmayan (kontrol grubu) balıkların kan analizleri yapılarak sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Çalışma neticesinde, t0 grubunun serum Na değerinin diğer gruplardan önemli düzeyde (p < 0,05) yüksek olduğu belirlendi. Ayrıca, t0 ve t12 gruplarındaki üre, ürik asit ve kan üre azotu (BUN) değerlerinin kontrol grubuna göre önemli (p < 0,05) düzeyde yüksek olduğu, ancak araştırma gruplarının K ve Cl değerleri arasında istatistiksel olarak önemli bir farkın olmadığı (p > 0,05) tespit edildi. Anahtar kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, balık nakli, stres, kan parametreleri Effect of Transport Process on Some Blood Parameters Levels of The Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) In this study, the effect of transport process on the levels of sodium, potassium, chloride, urea, uric acid and blood urea nitrogen (BUN) in blood of rainbow trout has been investigated. For this purpose, 90 fishes which has average weight of 40.5±0.5 g and average length of 15.6±0.13 cm have been transported from a commercial fish production plant to the Keban water produces production plant of DSI. Blood samples taken from fishes which after immediately from transport process (t0 group), after 12 hours from transport process (t12 group) and not applied transport process (control group) have been analyzed and the results have been compared as statistically. As result of the study, it is determined that Na level in the serum of t0 group are significantly higher (p < 0.05) than the other groups. Besides, it is observed that the urea, uric acid and blood urea nitrogen levels in the blood samples of t0 and t12 groups are significantly higher (p 0.05). Key words: Rainbow trout, fish transport, stress, blood parameters

Last modified: 2017-08-02 17:55:03